واحد فناوری اطلاعات : مسئولیت های واحد it

وظایف، اختیارات و مسئولیت ها
الف - حوزه نرم افزار
1- مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی که به تصویب معاونت اداری و مالی رسیده است.
2- نصب، راه اندازی و آمــــــوزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده در طرح سیستم جامع در تمام واحـــــد های تابعه اداری و مالی سازمان و امور عمومی ها.
3- بهینه سازی سیستم های تدوین شده در طرح جامع.
4- بهره برداری از سیستم های طرح جامع.
5- نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده.
6- ارائه اطلاعات مورد نیاز سایر واحدهای سازمان .
7- شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی 
8- ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجراء.
9- نظارت بر طراحی و اجرای طراحهای کلان نرم افزاری و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده.
10- نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام می رسد.
11- بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای تابعه حوزه و تشخیص و تعیین نحوه نیازها با استفاده از امکانات موجود سازمان و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها از منابع داخلی یا خارجی براساس استانداردهای مصوب.
12- تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء.
13- تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای.
14- ارائه خدمات تخصصی و مشورتی به مدیران واحدهای تابعه حوزه و هماهنگی و همکاری مستمر با واحدهای تابعه حوزه برای تسهیل انجام ماموریت های محوله.
15- یکپارچه سازی راهکارها و ارتقاء فناوری ارتباطات و اطلاعات در سازمان.
16- ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیک و اشاعه آن در سازمان.
ب - شبکه
1- ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء.
2- راه اندازی سرور های مور نیاز واحد.
3- پشتیبانی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهیه نسخ پشتیبان.
ج - حوزه سخت افزار
1- بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدهای تابعه حوزه و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود سازمان و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها .
2- نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شد.
3- ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز سازمان و یاخدمات فنی خارج از سازمان.
4- تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال.

دفعات مشاهده: 2158 بار   |   دفعات چاپ: 330 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 21 بار   |   0 نظر