تاریخچه طرح تحول در آموزش : تاریخچه تاریخچه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 
مقدمه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص طرح تحول و نوآوری
آموزش پزشکی در کشور در طی دهههای پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دسـتاوردهای شـگرفی را بـرای نظام سلامت کشور به ارمغان آورده است. خصوصاً پس از ادغام آموزش و پـژوهش علـوم پزشـکی در نظـام ارائـه خدمات، تربیت نیروی انسانی بخش سلامت با سرعت قابل توجهی انجام گردید. تا آنجا که امـروزه شـاهدیم کـه کلیـه خدمات سلامت اعم از پیچیدهترین اقدامات تشخیصی و درمانی به دست متخصصان ایرانی ارائـه شـده و بیمـاران بـا اطمینان خاطر در مراکز درمانی داخل کشور مراحل درمان خویش را سپری میکنند. اما تغییرات اساسی در چهره بیماریهای کشور خصوصاً افزایش میزان بـار بیماریهـای غیرواگیـر، ظهـور فناوریهـای نوین و پیشرفته تشخیصی و درمانی، تغییرات در هرم جعمیتی کشور و ... بازنگری در رونـد تربیـت نیـروی انسـانی بخش سلامت را در راستای تحقق آموزش پاسخگو بیش از پیش ضروری میسازد. تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تأکید بر اولویتهای کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خود را به تحقق اثربخش آن متعهد میدانـد. خوشـبختانه حـوزه معاونـت آموزشی وزارت با هدایت جناب آقای دکتر لاریجانی که تجارب قابل تقدیری در این حیطه دارند، نقشه راه روشـنی را برای تحول در آموزش علوم پزشکی ترسیم و بر مبنای آن، بستههای تحول و نوآوری در آموزش علـوم پزشـکی را تدوین و انشاءاله به اجرا خواهند رساند. توجه به نیازهای مهم کشور در عرصه سـلامت، تأکیـد بـر اعـتلای جایگـاه دانشگاهها و ورود بـه عرصـه دانشـگاههای هـزاره سـوم، تحقـق آمـوزش پاسـخگو و عـدالت محـور، بهـرهمنـدی از فناوریهای نوین و توجه به نهادینه سازی اخـلاق حرفـهای از ویژگـیهـای برجسـتهای اسـت کـه ایـن سـند را بسـیار کاربردی، اثرگذار و ارزشمند میگرداند. ضمن تشکر از کلیه همکاران و دستاندرکاران تدوین بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، امیـدوارم کلیه مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم سـتاد و دانشـگاههای علـوم پزشـکی نسـبت بـه تحقـق کامـل ایـن بستهها متعهد بوده و در مسیر نیل به اهداف آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. توفیق همگان را در راه اعتلای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.

 
دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر

 

مسئولین پیشین طرح تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر علیجان تبرائی              
سال 1394 الی 1396


دکتر ارارزبردی قورچائی
 سال 1396 


دکتر آسیه سادات بنی عقیل
سال 1396 تا کنون

 

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.