خدمات شناسه دار : شناسه دار

 | تاریخ ارسال: 1397/10/15 | 

میز خدمت الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نظرسنجی     .

نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامتنظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور


نظارت بر کلیه موسسات و مراکز تشخیصی درمانی و آموزشی استان اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه و...

هزینه ای ندارد

مستنداتی که شاکی در تایید و اثبات ادعای خود، می تواند همراه داشته باشد و در موقع تحویل شکایتنامه به دانشگاه تحویل دهد.


نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی


طبق برنامه نظارتی دانشگاه از کلیه بیمارستانهای تحت پوشش در جهت اجرای برنامه های 5 گانه تحول سلامت( کاهش میزان پرداختی بیماران – حضور پزشکان متخصص مقیم- ارتقاء کیفیت هتلینگ-حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم- ترویج زایمان طبیعی)بصورت فصلی بازدید بعمل می آید. و نتایج این پایش ها در کمیته پایش و نظارت ستاد تحول سلامت دانشگاه مطرح شده و بررسی میگردد و موارد قابل بررسی به ریاست دانشگاه به عنوان رئیس ستاد تحول سلامت دانشگاه و در کمیته دانشگاهی منعکس میگردد.

16041012101

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد


بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی


بازدید ادواری طبق دستورالعمل 32035/ د402 مورخ 27/12/96 توسط ارزیابان دانشگاهی انجام می گردد. در این بازدید ها 197 سنجه از 902 سنجه استانداردهای اعتبار بخشی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

16021012102

در بازه های زمانی محتلف اعم از فصلی، ماهانه، هفتگی و در برخی موارد روزانه و نیز موردی، بازدیدهایی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی توسط واحدهای مختلف دانشگاه انجام می شود. اعم از بازدیدهای نظارتی، اعتباربخشی، آزمایشگاه و پاراکلینیک و... انجام می شود.

هزینه ای ندارد

ندارد

ندارد

ندارد


رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی


رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردم

16061012103

1- ورود به سامانه 190 2- تکمیل فرم مربوطه 3- پیگیری نامه از طریق سایت

هزینه ای ندارد

هرگونه مدرکی که به تایید یا اثبات ادعای شاکی کمک کند.

توسط وزارت متبوع در حال پیگیری می باشد. تا کنون دستورالعملی در این خصوص برای این دانشگاه ابلاغ نشده است.

18051012104

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

اجرا و مشارکت در طرح ها و و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

16051012105

ندارد

ندارد

ندارد

صدور و تمدید موسسات سلامت


صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی، صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی، صدور موافقت افزایش بخش و تجهیزات سرمایه ای

1- ثبت نام و ارسال درخواست مربوطه در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها توسط متقاضی 2- بررسی اولیه توسط رئیس اداره 3- بررسی توسط کارشناس مربوطه 4- طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 پس از تکمیل پرونده 5- انجام ادامه روند جهت صدور مجوز

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش 01731932907- 01731932927

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

تغییر موسس، تغییر مسئول فنی، تغییر نوبت کاری موسسه، تغییر آدرس یا تغییر نام موسسه

16021013101

1- ارسال درخواست توسط متقاضی از طریق سامانه 2- بررسی اولیه توسط رئیس اداره 3- بررسی توسط کارشناس مرتبط 4- طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 5- ادامه روند صدور مجوز

در سامانه فرآیندی برای طرح موضوع شکایت در صورت عدم رسیدگی پرونده پس از 20 روز وجود داشته که مستقیما به وزارت متبوع ارسال می گردد.

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

تمدید موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی یا پیراپزشکی، تمدید موافقت اصولی، افزایش تجهیزات

16021013102

1- ارسال درخواست تمدید موافیت اصولی (با توجه به شرح گزارش پیشرفت کار و مستندات) در سامانه توسط متقاضلی 2- بررسی اولیه توسط رئیس اداره 3- بررسی توسط کارشناس مربوطه 4- طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 پس از تکمیل اطلاعات 5- انجام ادامه فرآیند تمدید موافقت اصولی

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش 01731932907- 01731932927

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

ابطال موافقت اصولی هایی که زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده و طبق قرارداد تاسیس اقدامی از جمله معرفی مکان و... توسط متقاضیان انجام نشده است.

16021013103

طرح موضوع در کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه درخصوص موسسات تفویض شده و ابطال موافقت اصولی در سامانه (درخصوص موسسات تفویض نشده ابطال توسط وزارت متبوع صورت می گیرد)

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش 01731932907- 01731932927

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

ابطال پروانه براساس تخلف احراز شده توسط کمیسیون ماده 11 و تعزیرات

16021013104

طرح موضوع در کمیسیون قانونی ماده 20 و ابطال پروانه های قانونی و درج تعطیل در سامانه

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش 01731932907- 01731932927

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه


پزشک پس از اخذ اعلام نیاز از معاونت مربوطه مراجعه و سپس جهت تکمیل فرم به حراست معرفی می گردد و در نهایت معرفی نامه جهت شروع به خدمت طرح در واحد تعیین شده صادر می گردد.

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/02/75 مجلس شورای اسلامی

متن مورد نظر.

سامانه رشد

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/02/75 مجلس شورای اسلامی

ندارد

متن مورد نظر.

ندارد

ندارد

متن مورد نظر.

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت


ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

رایگان

ندارد.

ندارد.

مراجعه به سایت خود مراقبتی.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت


پس از اطلاع رسانی عمومی در خصوص سامانه 190 پس از تماس تلفنی نوع شکایت بهداشتی در سامانه ثبت میگردد.

پس از ثبت شکایت در سامانه 190 بسته به نوع فوریت شکایت از 12 تا 72 ساعت قابل پیگیری بوده و پس از بازدید نتیجه شکایت در سامانه ثبت میگردد

پس از تایید خبر در صورت مشاهده تخلف بهداشتی طبق آیین نامه ماده 13 قانون مواد ارایشی بهداشتی آشامیدنی خوراکی با متصدیان تخلف برخورد میگردد

پایداری سامانه از طرف وزارت بهداشت تامین میگردد

فرم خاصی موجود نیست و بسته به شکایت شرح اقدامات ثبت میگردد

از ابتدا تا انتهای کار در سامانه قابل رویت میباشد

پس از ثبت شکایت در سامانه 190 از ابتدا تا تایید شکایت و پاسخ شکایت در سامانه قابل پیگیری میباشد

zrm.190.ir

هر شاکی میتواند شکایت خود را از فرد ثبت کننده بگیرد و پیگیری نماید.

حضور در مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی حضور در پیشخوان دولت

فرم معاینات معاینه توسط پزشک آزمایشگاه صدور کارت بهداشت

----

مبحث دستورالعمل صدور کارت بهداشت که دستورالعمل 18039208 ماده 39و 40 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی مصوب18/3/92

کارت بهداشت در مراکز دولتی و پیشخوان طبق دستورالعمل

فرم معرفی به آزمایشگاه

متن مورد نظر.

هر شاکی میتواند شکایت خود را از فرد ثبت کننده گرفته و پیگیری آن را از شهرستان انجام دهد

سامانه 190 zrm.190.ir

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

صدور کارت بهداشت


فایل قوانین-اجرای بند 2بند ج ماده 46و ماده 64 قانون برنامه پنج ساله پنم توسعه به منظور ایجاد بستر های لازم برای کاهش تصدی های دولت و اجرای مواد مربوطه در فصل قانون دوم خدمات کشوری مصوب 24/7 /86 و بهره برداری از دفاتر پیشخوا ن دولت و بخش عمومی غیر دولتی ابلاغی از سوی مقام محترم ریاست جمهوری ایران به شماره 61116/ 42401 مورخ 18/ 3/ 89 انعقاد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت در مان و اموزش پزشکی بعنوان دستگاه خدمت دهنده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام گردید

.1- تحویل کارت ملی جهت اسکن توسط پیشخوان2-یک قطعه عکس جهت اسکن توسط پیشخوان3-دریافت مبالغ و تعرفه ها به حساب سیبای دانشگاه / دانشکده ذیربط تحویل رسید به متقاضی توسط پیشخوان4-دریافت مبلغ تعرفه پیشخوان به مبلغ 63000 ریال و تحویل رسید به متقاضی توسط پیشخوان5-ارائه فرم گواهی معاینات و ارجاع به پزشک معتمد (پزشک مراکز بهداشتی درمانی/پزشک خصوصی) و آزمایشگاه طبی مرکز بهداشت یا طرف قرارداد به منظور انجام معاینات و آزمایشات6-مراجعه متقاضی (اماکن عمومی) به پزشک معتمد (پزشک مراکز بهداشتی درمانی / پزشک خصوصی) جهت معاینه اولیه که ممکن است متقاضی فرایند الف یا ب را طی نماید:  الف: (مشاغلی که طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت، نیاز به انجام آزمایشات ندارند) تائیدیه پزشک و تکمیل فرم معاینات جهت دریافت کارت بهداشت  ب: (مشاغلی که طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت، نیاز به انجام آزمایشات دارند)، ارجاع متقاضی توسط پزشک به آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشتی/ درمانی یا طرف قرارداد به منظور انجام آزمایش که در صورت تشخیص وجود بیماری توسط پزشک باید مراحل درمان انجام گردد و پس از اتمام مراحل درمان متقاضی مجددا به پزشک مراجعه نماید و آخرین مرحله تائیدیه پزشک و تکمیل فرم معاینات جهت صدور کارت بهداشت در همان زمان  7-- مراجعه متقاضی (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی) به پزشک معتمد ( مراکز بهداشتی درمانی / پزشک خصوصی) جهت معاینه اولیه  8-ارجاع به آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشتی/ درمانی یا طرف قرارداد به منظور انجام آزمایش  9- دریافت نتایج آزمایش توسط متقاضی  10- مراجعه به پزشک به منظور تکمیل فرم گواهی معاینات  الف : در صورت تشخیص وجود بیماری توسط پزشک باید مراحل درمان انجام گردد و پس از اتمام مراحل درمان متقاضی مجددا به پزشک مراجعه نماید.  ب: تائیدیه پزشک و تکمیل فرم معاینات جهت دریافت کارت بهداشت  11-مراجعه متقاضی به کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی با سمت ( کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی تائید کننده کارت بهداشت)  12- دریافت فرم معاینات تائید شده متقاضی که توسط پزشک تائید شده توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی  13- جستجوی کد درخواست ثبت شده برروی برگه آزمایش متقاضی در سامانه توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی و تعین موارد زیر با توجه به نظر پزشک و سوابق فرد مراجعه کننده  1.صدور کارت بلامانع است یا خیر  2.مشمول جریمه یا خیر  3. اعتبار 6 ماهه یا یک ساله  14- جدا کردن و دریافت رسید فرم معاینات توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی و تحویل فرم معاینات پزشک متقاضی  15- تایید نهایی الکترونیکی صدور کارت بهداشت توسط رییس مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی از طریق سامانه ( رئیس مرکز بهداشتی درمانی که کارشناس بهداشت محیط تائید کننده کارت متقاضی در آنجا مستقر است)  16- ارسال پیامک مراجعه برای دریافت کارت بهداشت به فرد متقاضی توسط پیشخوان ( در دست پیگیری)

فلوچارت

– در راستای اجرای ماده 39 و40 ایین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13قانون مواد خوردنی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی موصب 18/3/92 و اجرای برنامه پنجم توسعه

مبلغ 129000ریال

کارت ملی –یک قطعه عکس

تماس با سامانه شکایت مردمی وزارت بهداشت 190- zrm.190.ir

«سامانه 190 zrm.190.ir

از طریق کد شکایت سامانه 190

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

نظارت بهداشتی بر اماکن


پروانه اموزشگاه بهداشت اصناف

1. تحویل درخواست به همراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان 2. تکمیل جدول امتیاز بندی تاسیس آموزشگاه-فرم بررسی مدارک و ارسال مدارک به معاونت بهداشتی 3. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی 4. درصورت موافقت ارسال نامه به شهرستان جهت تعیین و تأیید مکان آموزشگاه 5. ابلاغ مراتب تهیه مکان به متقاضی توسط مرکز بهداشت شهرستان 6. ارسال مجدد مدارک به همراه صلاحیت مکانی به معاونت بهداشتی 7. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی و تایید نهایی 8. صدور پروانه

فلوچارت گردش کار

1. تحویل درخواست به همراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان 2. تکمیل جدول امتیاز بندی تاسیس آموزشگاه-فرم بررسی مدارک و ارسال مدارک به معاونت بهداشتی 3. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی 4. درصورت موافقت ارسال نامه به شهرستان جهت تعیین و تأیید مکان آموزشگاه 5. ابلاغ مراتب تهیه مکان به متقاضی توسط مرکز بهداشت شهرستان 6. ارسال مجدد مدارک به همراه صلاحیت مکانی به معاونت بهداشتی 7. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی و تایید نهایی 8. صدور پروانه

1000000ریال

مدارک هویتی متقاضی- مدرک تحصیلی متقاضی– سابقه خدمتی- گواهی های اموزشی- جدول امتیاز بندی تاسیس آموزشگاه-فرم بررسی مدارک- نامه اداری از مرکز

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

ندارد

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

پروانه اموزشگاه بهداشت اصناف

1- ثبت شرکت 2- داشتن ناظر فنی (کارشناس بهداشت محیط-کارشتاس حشره شناسی پزشکی 3- صدور پروانه برای ناظر فنی

1- ثبت شرکت 2- داشتن ناظر فنی (کارشناس بهداشت محیط-کارشتاس حشره شناسی پزشکی 3- صدور پروانه برای ناظر فنی

شرح قوانین

1000000ریال

فرم تعهد مسئول فنی و مدیر عامل شرکت، شرکت مسئول فنی در آزمون ، مدارک هویتی، اساسنامه شرکت با قید فعالیت در کنترل حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و خانگی

مدارک هویتی متقاضی- مدرک تحصیلی متقاضی– سابقه خدمتی- گواهی های اموزشی- فرم بررسی مدارک- نامه اداری از مرکز

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

ندارد

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

ثبت گواهی ولادت و مرگ


چنانچه فوتی دربیمارستان اتفاق بیافتد گواهی فوت توسط پزشک معالج بیمارصادر می گردد توضیح اینکه گواهی فوت دارای 4 برگ می باشد که نسخه سفید مخصوص ثبت احوال و نسخه سبز مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری و نسخه قرمز مخصوص مرکز بهداشت به جهت ورورد اطلاعات در سامانه ثبت مرگ می باشد و نسخه زرد مخصوص سوابق پزشک و یا موسسه می باشد و چنانچه فرد متوفی به علت حادثه و یا مرگهای مشکوک در بیمارستان فوت گردد جهت گواهی فوت و صدور جواز دفن به پزشکی قانونی ارجاع می گردد ویا در صورتی که خانواده متوفی به فوت بستگان خود که در منزل اتفاق افتاده مشکوک باشند صدور گواهی فوت با پزشکی قانونی می باشد وهمچنین جهت فوت باحوادث و افراد مجهو الهویه نیزگواهی فوت توسط پزشکی قانونی صادر می گردد

10031019000

کلیه افرادی که در آرامستانهای رسمی دفن میشوند باید برگه گواهی فوت و جواز دفن داشته باشند و این از قوانین اداره ثبت احوال کشور می باشد

صدور گواهی فوت در بیمارستان رایگان می باشد و اگر فوت به دلایل قانونی به پزشکی قانونی ارجاع گردد هزینه صدور گواهی فوت توسط دادپزشک هشتاد هزار تومان وچنانچه نیاز به ارجاع به مراجع قانونی باشد این هزینه یکصدو سیو پنج هزار تومان می باشد

اسکن فرم که شامل گواهی فوت بالای هفت روز و گواهی فوت مرده زایی و مرگ نوزاد تا 7 روز بعد از تولد می باشد

بستگان متوفی در صورتی که شکایت دارند به دلیل اینکه پرونده بیمار و یا متوفی از اسناد محرمانه می باشد به غیر از دستور قضایی به افراد تحویل داده نمیشود لذا باید به مراجع قضایی مراجعه و درخواست پرونده پزشکی فرد متوفی از بیمارستانی که فوت درآن اتفاق افتاده ارائه نمایند و بعد از انجام سلسله مراتب اداری اعتراض خود را از قسمت مورد نظر ثبت شده درگواهی فوت اعلام نمایند که این موارد به بیمارستا ن و پزشکی قانونی و ثبت احوال ومراجع قضایی مربوط می باشد.

شماره سریال گواهی فوت صادر شده که این شماره در سربرگ سریالهای گواهی فوت درج شده است

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

خدمات پزشک خانواده


پزشک خانواده فردی است که دارای حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است و عهده دار خدمات پزشکی سطح اول در مناطق روستائی و شهرهای زیر بیست هزار نفر می باشد واز طریق عقدقرارداد خدمت تمام وقت با سیستم بهداشتی درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده و با شرح وظایف مشخص براساس بسته خدمات سلامت به ارائه خدمت می پردازد.و عهده دار خدمات پزشکی سطح اول در مناطق روستائی و شهرهای زیر بیست هزار نفر می باشد واز طریق عقد قرارداد خدمت تمام وقت با سیستم بهداشتی درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده با شرح وظایف مشخص براساس بسته خدمات سلامت به ارائه خدمت می پردازد. مسئولیت مرکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه و مدیریت تیم سلامت به عهده پزشک خانواده می باشد. مجموعه فعالیتها و فرآیندهایی که بستر لازم برای حصول سلامت همه جانبه را برای فرد و اجتماع فراهم میکند بعهده پزشک بوده که بطور اعم در برگیرنده امور مربوط به تغذیه، بهداشت، پیشگیری، تشخیص، درمان، بازتوانی، بیمه خدمات سلامت، آموزش و تحقیقات و فناوری در حوزه های ذیربط و همچنین، کنترل کیفیت وایمنی مواد و فرآوردههای دارویی، بیولوژیک، خوردنی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی واثربخشی فرآورده های دارویی و بیولوژیک میباشد. *همچنین طیفی ازمراقبتهای ارتقای سلامت ، پیشگیری از بیماری، تشخیص، درمان و مدیریت، بازتوانی، تسکینی و مراقبتهای مزمن طولانی در منزل و از طریق سطوح و واحدهای مختلف خدمات در نظام سلامت در طول زندگی (ازبدو تولد تا مرگ) تضمین می شود. * نظام ارجاع: ارائه خدمات سلامت بصورت زنجیره ای مرتبط و تکاملی می باشد تا چنانچه مراجعه کننده ای از واحد محیطی به خدمات تخصصی تر نیاز داشت بتواند او را به سطح بالاترارجاع نماید و نتیجه اقدامات درمانی در سطوح بالاتر به سطوح پایین تر جهت پیگیری درمان اعلام می گردد.

دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده نسخه 18 ابلاغیه از وزارت بهداشت

کلیه فرم های مورد نیاز در سامانه ناب توسط نیروی مربوطه تکمیل می گردد.

دفترچه بیمه فرد و یا کارت شناسایی جهت ثبت کدملی در سامانه ناب

شکایت کتبی و یا حضوری فرد به کلیه سطوح ارائه خدمات

جهت پیگیری در سامانه، تنها کد ملی فرد مورد نیاز می باشد

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد


ثبت و بروز سانی اطلاعات دمو گرافیک افراد با رویت شناسنامه و کارت ملی فرد وثبت شماره تلفن تماس فرد در سامانه الکترونیک ناب که با ثبت اطلاعات دموگرافیک هر فرد پرونده بهداشتی مربوط به فرد در سامانه جهت هرفرد پیشبینی شده و آماده ارائه خدمت می باشد و پیگیری نحوه ثبت خدمات و راستی آزمایی خدمات انجام شده برای هر فرد توسط پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی و پرسنل ستاد شهرستان و معاونت بهداشتی انجام می گردد

قانون برنامه ششم توسعه

رایگان

کلیه فرمها به صورت الکترونیک و براساس ویژه گیهای جنسیت و سن و اینکه از چه گروه هدف بهداشتی می باشند در سامانه بارگذاری شده است.

ثبتیات سامانه

افراد می توانند در صورت داشتن شکایت از خانه بهداشت به مرکز بهداشتی و درمانی و در صورت شکایت از پرسنل مرکز بهداشتی درمانی به ستاد مرکز بهداشت شهرستان دفتر رساست و یا گسترش شبکه و یا نهایتا به معاونت بهداشتی دفتر ریاست و یا گسترش شبکه مراجعه و شکایت خود را مطرح نمایند

کد ملی افراد به عنوان کد پیگیری قابل استفاده است

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

تدوین استاندارد ها و شناسه های حوزه سلامت


متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور


ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

18041023000

ندارد

ندارد

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه به سایت مربوطه.

آموزش مستمر جامعه پزشکی


متن مورد نظر.

فوق تخصص ها ,متخصصین و و دکترای تخصصی دندانپزشکان و داروسازان 34000 تومان, , پزشکان عمومی-دکترا- کارشناس ارشد- کارشناس و کاردان 23000 تومان . برنامه های کمتر از 5 ساعت هزینه نصف می گردد

: فرم کمیسیون ماده6- فرم دوره های آموزش مداوم خارج از کشور- فرم دوره های آموزشی پژوهشی- فرم تقاضای حمایت مالی از برنامه های آموزش مداوم-فرم حضور وغیاب برنامه های آموزش مداوم-فرم ارسال اطلاعات برنامه های بازآموزی برگزار شده توسط مراکز مجری برنامه

در خواست برای کمیسیون ماده 6 و ارائه مدرک تحصیلی پایان طرح مشمول

مشمولین محترم می توانند درخواست خود را فاکس و یا به شماره پیامک آموزش مداوم پیامک کنند

Golestan.ircme.ir

متن مورد نظر.

ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی


متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

برگزاری آزمون های علوم پزشکی


1-انتشار آگهی 2-اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق سایت 3-صدور کارت 4-برگزاری آزمون شناسنامه خدمت-

18041026100

-دستورالعمل جذب و استخدام نیروهای رسمی و پیمانی - بخشنامه 9757-93-200 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب هیات امنا

هزینه ارئه خدمت ندارد.

مجوز های استخدامی –فرم شغل و شاغل

برای هر شخص سامانه صادر میکند

1-فراخوان جهت ارائه مدارک 2-بررسی صحت مدارک 2- اعلام نتیجه در سایت دانشگاه و معرفی به گزینش

18041026101

-دستورالعمل جذب و استخدام نیروهای رسمی و پیمانی - بخشنامه 9757-93-200 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب هیات امنا

هزینه ارئه خدمت ندارد.

اگهی منتشره و مصوبات کارگروه آزمون

دریافت از طریق سامانه آزمون

18041026102

هزینه ای ندارد

ندارد

متن مورد نظر.

18041026103

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی


متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

صدور فرم فراغت از تحصیل

متن مورد نظر.

دریافت فرم تسویه حساب-ریز نمرات-فرم فراغت از تحصیل از دانشکده مربوطه-بررسی پرونده دانشجو مبنی بر کامل بودن مدارک آموزشی و ثبت نامی-بررسی ریزنمرات در کارنامه کل دانشجو-ثبت و تکمیل اطلاعات دانش آموخته در فرم فراغت از تحصیل -ارسال به وزارتخانه از طریق پرتال آموزشی

هزینه ای دریافت نمی شود -فقط در صورت موجود نبودن تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی دانشجو موظف به پیگیری از طریق اداره پست با هزینه مربوطه می باشد

در سیستم سما ثبت اطلاعات و خروجی فرم فراغت به صورت کاغذی

لیست تصویری سازمان سنجش- کارنامه تغییر رشته و انتقال کارت شرکت در آزمون-کارنامه کل ارسالی از دانشکده

1- پیگیری از دانشکده مربوطه در صورت تاخیر در ثبت ریزنمرات در زمان فراغت و ارسال به اداره کل 2- پیگیری از اداره کل ارسال به وزارت در مهلت قانونی 2 هفته وزارت

پیگیری از طریق کارشناس اداره کل جهت رویت تایید فرم فراغت از پورتال وزارت متبوع و اعلام به دانش آموخته

پیگیری از طریق کارشناس اداره کل جهت رویت تایید فرم فراغت از پورتال وزارت متبوع و اعلام به دانش آموخته

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

جذب و ارتقای اعضای هیات علمی


بررسی فعالیت های آموزشی - پژوهشی _ فرهنگی - اجرائی اعضای هیات علمی در کمیته تخصصی بالینی و علوم پایه و در نهایت هیات ممیزه دانشگاه جهت ارتقا مرتبه (استادیاری- دانشیاری - استادی)

10031028000

تحویل مدارک ارتقا به معاونت آموزشی دانشگاه-کارشناسی اولیه مدارک-بررسی پرونده ها در کمیته تخصصی (بالینی-علوم پایه)-طرح در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که در حوزه ریاست برگزار میگرددجهت تصمیم گیری نهائی (تایید یا رد پرونده)-صدور ابلاغ- صدور حکم

آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی علوم پزشکی شیوه نامه اجرائی آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی

ندارد

جدول های ارتقاکه در آیین نامه ارتقا درج شده است

ندارد

امور هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

سایت aac.behdasht.gov.ir مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت و قسمت ارتقا در سایت goums.ac.ir- معاونت آموزشی -امور هیات علمی-ارتقا

ندارد

بررسی فعالیت های آموزشی - پژوهشی _ فرهنگی - اجرائی اعضای هیات علمی در کمیته تخصصی بالینی و علوم پایه و در نهایت هیات ممیزه دانشگاه جهت ارتقا مرتبه (استادیاری- دانشیاری - استادی)

10031028000

تحویل مدارک ارتقا به معاونت آموزشی دانشگاه-کارشناسی اولیه مدارک-بررسی پرونده ها در کمیته تخصصی (بالینی-علوم پایه)-طرح در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که در حوزه ریاست برگزار میگرددجهت تصمیم گیری نهائی (تایید یا رد پرونده)-صدور ابلاغ- صدور حکم

آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی علوم پزشکی شیوه نامه اجرائی آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی

ندارد

جدول های ارتقاکه در آیین نامه ارتقا درج شده است

ندارد.

امور هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

سایت aac.behdasht.gov.ir مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت و قسمت ارتقا در سایت goums.ac.ir- معاونت آموزشی -امور هیات علمی-ارتقا

ندارد

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی علوم پزشکی


ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

13011029000

ارسال درخواست متقاضی جهت دریافت تسهیلات به عنوان مثال تسهیلات بانکی به دبیر کمیته رفاه هیئت علمی وبعد از تهیه نامه و تایید معاون آموزشی دانشگاه جهت امضا ریاست محترم دانشگاه به حوزه ریاست ارسال میگردد-یکسری هماهنگی ها با بانکهای مختلف از قبل از طرف دبیر کمیته و سرپرست اداره امور هیئت علمی جهت در اختیار قرار دادن تسهیلات به اعضای هیئت علمی صورت می پذیرد

در سایت acc.behdasht.gov.ir (مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت) در قسمت آیین نامه ها .در سایت goums.ac.ir در قسمت امور هیات علمی دانشگاه

متن مورد نظر.

فرم خاصی مورد نیاز نمی باشد و طی درخواست عضو هیات علمی اقدامات صورت می پذیرد

متن مورد نظر.

اداره امور هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

در سایت www.goums.ac.ir - معاونت آموزشی - امور هیات علمی

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.


دفعات مشاهده: 2295 بار   |   دفعات چاپ: 414 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به میز خدمت الکترونیکی دانشگاه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | mizkhedmat

Designed & Developed by : Yektaweb