کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
مقدمه: ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ناپذیر اﺳﺖ.
 
ارزیابی[1]به کشف میزان یادگیری فراگیران در سه حیطه دانش، نگرش و عملکرد ارزیابی می گویند.
 
آزمون[2]وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ابزاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از رﻓﺘﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.
 
اهداف ارزیابی:
 • تعیین میزان یادگیری فراگیران
 • ترغیب فراگیران به یادگیری بیش تر
 • ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی
 • قضاوت در مورد توانمندی و صلاحیت های فراگیران
 • پیش بینی عملکرد آتی فراگیران
 • ارائه گواهی و اطمینان جامعه از اعتبار مدارک و گواهی ها
 •  
تقسیم بندی ارزیابی از نظر زمان اجرا و هدف
 • آغازین (ورودی)[3]
 • تکوینی[4]
 • تشخیصی[5]
 • تراکمی[6]
 
انواع آزمون:
 • آزمون های کتبی و شفاهی
 • آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ اﻧﺸﺎﻳﻲ (ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺴﺘﺮده، محدود پاسخ)
 • آزمون کوته پاسخ (پرسشی، کامل کردنی، تشخیصی یا تداعی)
 • آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ پاسخ (صحیح غلط، بلی خیر، اصلاحی، صحیح غلط خوشه ای)
 • آزمون های جور کردنی (ساده، رده بندی شده، توضیحی، ماتریسی)
 •  آزمون های چند گزینه ای (سوالی، جمله ناتمام، چند گزینه ای دارای رهنمود)
 • ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
 • OSCE (objective structured clinical examination/ آزمون بالینی ساختاریافته عینی)
 • OSPE (objective structured practical examination/ آزمون عملی ساختاریافته عینی)
 • OSLER (Structured Long Examination Record/ آزمون ثبت طولانی ساختاریافته هدفمند)
 
 • ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 • PMP (Patient management problem/ تدبیر مشکل بیمار)
 • KF (Key Feature Examinations/ آزمون با نکات کلیدی)

دفعات مشاهده: 183 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.