کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
آموزش مجازی[1]آموزش مجازی نوعی آموزش برمبنای فناوری و بر محور ارزش های ﺧﻮدراﻫﺒﺮی، ﻓﺮدﻣﺤﻮر ﺑﻮدن و یﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و فعال استوار است. در این روش مناسبات آموزش مانند رواﺑﻂ ﻗﺪرت، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎد/داﻧﺸﺠﻮ، تحقق فردیت و بسط دیوارهای کلاس تغییر می یابد.
 
ﻫﺪف از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن اﻣﮑـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﯽ یﮑﺴـﺎن و رایﮕـﺎن
افزایش امکان ﺟﺴﺖ وﺟﻮی دوره های درﺳﯽ
ایﺠﺎد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ یکنواخت ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻫـﺮ مکان
ﺑﻬﯿﻨﻪ سازی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارایﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ 
بهبود عمق یادگیری
 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی[2]: سامانه یا نرم افزاری است که به صورت الکترونیکی روند آموزش، یادگیری و اجرای برنامه های آموزشی را از راه دور به طور خودکار مدیریت و تسهیل می‌کند.
 
[1] Virtual Learning
[2] LMS= Learning Management System
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
توسعه زیرساختها در ظرفیتسازی برنامه و کوریکولومهای آموزشی با تاکید بر رشته و مقاطع تحصیلات تکمیلی ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی تدارک و تامین اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزش مجازی برای استفاده واحدهای مجازی دانشگاههای علوم پزشکی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی برنامه‌ریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه‌های حضوری و توسعه رشته‌ها و دوره‌های مجازی داخلی و بین‌المللی اعتباربخشی موسسه ای و برنامه ای و طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی
توسعه زیرساختها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی
توسعه و طراحی دانشکده آموزش مجازی

دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.