کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
اخلاق حرفه ای[1]اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺪف آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ارزش ﻫﺎ، اﺻـﻮل و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳـﻠﻮک ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘـﺎر اﻓـﺮاد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. بی ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻗـﺪاﻣﺎت آن را زﻳـﺮ برد.
 
برخی ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای
  • مسئولیت‌پذیری
  • صداقت
  • احترام به دیگران
  • رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی
  • عدالت و انصاف
  • وفاداری
 
[1]  professional ethics

دفعات مشاهده: 171 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.