اساسنامه : اساسنامه

به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی در تاریخ  ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مورد موافقت اصولی قرار گرفت. در این راستا اساسنامه حاضر براساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.

 ماده۱ - اهداف
۱- استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی
۲- انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه ناهنجاری های مادرزادی بمنظور پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور.
۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به ناهنجاری های مادرزادی در منطقه ودر صورت نیاز، انتشار آنها برطبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی
۴- تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی
۵- ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه ناهنجاری های مادرزادی
۶- کوشش جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور درخصوص طرح های تحقیقاتی موضوع
۷- کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 ماده ۲- ارکان مرکز عبارتند از:
۱- شورایعالی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان
۲- رئیس مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان

 ماده ۳- اعضاء شورایعالی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان عبارتنداز:
۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز
۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
۳- رئیس مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی به عنوان دبیر شورای عالی مرکز
۴- سه نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

 تبصره ۱ : اعضای بند ۴ ماده ۳ با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید وحکم رئیس دانشگاه به مدت ۴ سال تعیین می شوند وباید دارای شرایط زیر باشند:
- دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری
- مجری حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز
- انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشته.

 ماده ۴- وظایف شورایعالی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان
۱- تصویب و نظارت برخط مشی پژوهشی مرکز
۲- تصویب و نظارت برطرح های مشترک با سایر دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارجی، و نیز سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز
۴- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی با رعایت ضوابط قانونی
۵- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز
۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

 تبصره ۲: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 ماده ۵- انتخاب رئیس مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی
رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرچهار سال یکبار تعیین و به این پست منصوب می گردد.

 تبصره ۳: انتخاب مجدد رئیس مرکز بعنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بلامانع می باشد.

 تبصره۴: انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه وابلاغ رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر دوره چهار ساله به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

 ماده ۶- وظائف رئیس مرکز
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی رئیس شورای پژوهش و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی ، پژوهشی و مالی-اداری مرکز خواهد بود.

 ماده ۷ – اعضاء شورای پژوهشی مرکز
الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی
ب- معاون پژوهشی مرکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی
ج- ۵ نفر از اعضای هیات علمی مرکز و یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند.

 تبصره ۵: معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت ۴ سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی ونظارت بر امور تحقیقاتی و بخشهای پژوهشی خواهد بود.

 تبصره ۶: معاون پژوهشی مرکز باید حائز شرایط زیر باشد:
- حداقل مدرک دکترای استادیاری تخصصی
- مشارکت در اجرای حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط بافعالیت های مرکز
- انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشته

 تبصره ۷: اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند.

 تبصره ۸: شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل ۲ سال ،مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل یک مقاله در مجلات معتبر می باشد.

 تبصره ۹: حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضاء شورای عالی مرکز به مدت ۴ سال خواهد بود.

 ماده ۸ – وظایف شورای پژوهشی
اعضاء شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی و تعیین سیاستهای پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزالها وتصویب نهایی آنها از دیگر وظائف این شورا می باشد.همچنین این شورا پس از تصویب طرح های پیشنهادی، با انتخاب ناظر برای هر طرح مسئولیت پیگیری چگونگی اجرای طرح ها را به عهده دارد.

 ماده ۹- اعضاء مرکز
با توجه به نمودار تشکیلات سازمانی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان ،اعضاء مرکز وتخصص آنها به قرار زیر خواهند بود:
الف- اعضاء پیوسته: اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز:
۱- رئیس مرکز : حداقل مدرک تحصیلی دارای رتبه دانشیاری در یکی از رشته های علوم پایه ( مرتبط با ناهنجاری ها ) ویا تخصص اطفال یا زنان باشد .
۲- معاون پژوهشی مرکز: حداقل مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
۳- مدیر بخش آموزش : دکترای تخصصی یکی از رشته های جنین شناسی , اطفال , زنان
۴- مدیر بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی: دکترای حرفه ای
۵- کارشناس مسئول گروه تحقیقات بالینی: دکترای حرفه ای
۶- کارشناس مسئول گروه تحقیقات تجربی(ژنتیک،بیولوژی مولکولی،تراتولوژی): حداقل مدرک تحصیلی دکترای تخصصی در زمینه علوم پایه
۷- کارشناس مسئول گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک : دکترای حرفه ای

 ب - اعضاء وابسته: اعضاء هیأت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به دلیل اجرای طرحهای تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند.

 تبصره ۱۱: تا زمان تصویب قطعی مرکز ازطرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،هزینه پرسنلی اعضاء پیوسته این مرکز(به غیر از اعضاء هیات علمی)،از طریق قراردادهای استخدامی وغیراستخدامی این اعضاء با دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نیز درآمدهای حاصله از طرحهای تحقیقاتی تامین می شود.

 تبصره ۱۲: همکاری اعضاء هیات علمی در این مرکز به صورت افتخاری بوده ودرآمد ایشان از این مرکز صرفا در قالب درآمدهای حاصله از طرحهای تحقیقاتی خواهد بود.

 تبصره ۱۳: بخشهای مرکز شامل بخش آموزش ، بخش مالی- اداری ، بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی وبخش تحقیقات خواهد بود که بخش تحقیقات خود به سه گروه تحقیقاتی زیر تقسیم می شود :
گروه تحقیقات بالینی، گروه تحقیقات بنیادی وگروه تحقیقات اپیدمیولوژیک.

 تبصره ۱۴: انتخاب مدیر بخش آموزش به عهده رئیس مرکز بوده وبا ابلاغ خود ایشان به مدت ۴ سال به این سمت منصوب می گردد.

تبصره ۱۵: مدیرمالی - اداری با ابلاغ رئیس مرکز و به مدت ۴ سال به این سمت منصوب می شود.

تبصره ۱۶: بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی،مسئولیت جمع آوری وطبقه بندی اطلاعات تحقیقاتی،طراحی فرمهای تحقیقاتی و...را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱۷: مدیر بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی ونیز کارشناسان مسئول گروههای تحقیقاتی مرکز با پیشنهاد معاون پژوهشی مرکز و ابلاغ رئیس مرکز به مدت ۴ سال به این سمت منصوب می گردند.

 تبصره ۱۸: انتخاب اعضاء پیوسته مرکز براساس شایستگی ، درایت و تجربه کافی ایشان در زمینه علوم تحقیقاتی و پژوهشی ودارا بودن حداقل مدرک تحصیلی ذکر شده در ماده ۱۰ این اساسنامه می باشد.

 ماده ۱۰- فعالیت های مرکز
باتوجه به اهداف کلی این مرکز، فعالیتهای مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

فعالیت های پژوهشی و فعالیت های آموزشی:

 ۱- فعالیت های پژوهشی شامل:
الف- جمع آوری، دسته بندی و انتشار اطلاعات مربوط به پراکندگی ناهنجاری های مادرزادی در منطقه
ب- بررسی اتیولوژیک و پاتوژنز ناهنجاری های مادرزادی
ج- تحقیق درخصوص تشخیص زودرس و درمان نهنجاری های مادرزادی
د- ارائه خدمات درمانی در زمینه ناهنجاری های مادرزادی

تبصره ۱۹: نظر به گستردگی ناهنجاری های مادرزادی و نیز محدودیت در اختصاص کادر متخصص به هریک از ناهنجاری های مادرزادی ،فعالیت های پژوهشی این مرکز در سه گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد:
۱- گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک
۲- گروه تحقیقات بنیادی ( ژنتیک، بیولوژی سلولی , تراتولوژی تجربی , بیولوژی , جنین شناسی تجربی )
۳- گروه تحقیقات بالینی

 ۲- فعالیتهای آموزشی در سه محور عمده زیر خلاصه می شوند:
الف-همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی
ب- همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان گروه پزشکی
ج – همکاری درآموزش بیماران وجامعه
د- بسترسازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی استان گلستان.

 ماده۱۱- منابع مالی مرکز
۱- درآمد حاصله از خدمات مرکز در قالب طرحهای تحقیقاتی و خدمات درمانی طبق ضوابط قانونی
۲- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
۳- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
۴- اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب

 تبصره ۲۰: تا زمان تصویب قطعی مرکز، اختصاص بودجه سالانه مرکز ازطریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، بدون درنظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی) می باشد.

 تبصره ۲۱: تصویب بودجه طرحهای پیشنهادی تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰ در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرحهای بالای سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰ تا زمان تصویب رسمی (قانونی) این مرکز از طرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ، جهت بررسی وتامین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند.


باتوجه به مصوبه شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان این اساسنامه در ۱۱ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتی که طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی ( دولتی – غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب شورای گسترش دانشگاهها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی(تصویب رسمی یا قانونی) نگردد این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.


دفعات مشاهده: 663 بار   |   دفعات چاپ: 236 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Gorgan Congenital Malformations Research Center

Designed & Developed by : Yektaweb