اساسنامه مرکز : اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1394/12/16 | 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی در تاریخ 27/2/1390 تأسیس، و  در تاریخ 18/11/1390 موفق به اخذ موافقت داخلی از دانشگاه گردید. در این راستا اساسنامه حاضر بر اساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.

ماده 1- اهداف

1- استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات علوم آزمایشگاهی

2- انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه های علوم آزمایشگاهی به منظور پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به علوم آزمایشگاهی در منطقه و در صورت نیاز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

4- تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه علوم آزمایشگاهی

6- کوشش در جهت جلب توجه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی مرتبط

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- ارکان مرکز

الف- شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ب- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ماده 3- اعضاء شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

4- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان به عنوان دبیر شورای عالی مرکز

5- سه نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

تبصره 1- اعضای بند 5 ماده 3 با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه به مدت 4 سال تعیین می شوند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

  -دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری

  -مجری حداقل 2 طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز

  -انتشار حداقل 2 مقاله در مجلات معتبر در 5 سال گذشته

ماده 4- وظایف شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

1- تصویب خط مشی برنامه های پژوهشی مرکز و نظارت بر آن

2- تصویب و نظارت بر طرح های مشترک همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد تصویب ساختار سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره 2- مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 5- انتخاب رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

رئیس مرکز  به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار تعیین و  به این پست منصوب می گردد.

تبصره 3- انتخاب مجدد رئیس مرکز  به عنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بلامانع می باشد.

تبصره 4- انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابلاغ رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر دوره چهار ساله به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

ماده 6- وظایف رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

رئیس مرکز  بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی پژوهشی و مالی اداری مرکز خواهد بود.

ماده 7: اعضاء شورای پژوهشی مرکز

الف) رئیس مرکز  به عنوان رئیس شورای پژوهشی

ب) معاون پژوهشی مرکز  به عنوان دبیر شورای پژوهشی

ج) پنج نفر از اعضای هیئت علمی مرکز و  یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند.

تبصره 5- معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت 4 سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقاتی و بخش های پژوهشی خواهد بود .

تبصره 6- معاون پژوهشی مرکز باید حائز شرایط زیر باشد:

  -حداقل مدرک دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا دکتری تخصصی در یکی از رشته های مرتبط با علوم آزمایشگاهی

  -مشارکت در اجرای حداقل 2 طرح تحقیقاتی

  -انتشار حداقل 2 مقاله در مجلات معتبر در 5 سال گذشته

تبصره 7- اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند.

تبصره 8- شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل 2 سال، مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل 1 مقاله در مجلات معتبر می باشد.

تبصره 9- عضویت متخصصین آمار یا اپیدمیولوژی در شورای پژوهشی مرکز الزامی نبوده و بر حسب ضرورت و یا صلاحدید معاون پژوهشی مرکز از ایشان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید.

 تبصره 10- حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی مرکز به مدت 4 سال خواهد بود .

ماده 8- وظایف شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی و تعیین سیاست های پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزال ها و تصویب نهایی آنها از دیگر وظایف این شورا می باشد. همچنین این شورا می تواند پس از تصویب طرح های پیشنهادی از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با انتخاب ناظر برای هر طرح، مسئولیت پیگیری چگونگی اجرای طرح ها را به عهده داشته باشد.

ماده 9- اعضاء مرکز

اعضاء مرکز و تخصص آنها به شرح زیر خواهد بود:

الف) اعضاء پیوسته: اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز شامل:

رئیس مرکز

معاون پژوهشی مرکز

اعضای هیئت علمی تمام وقت

کارشناسان پژوهشی تمام وقت

ب) اعضاء وابسته:

اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی و  یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که به دلیل اجرای طرح های تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند.

ماده 10- فعالیت های مرکز

با توجه به اهداف کلی این مرکز، فعالیت های مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

1- فعالیت های پژوهشی

2- فعالیت های آموزشی

تبصره 11- نظر به گستردگی علوم آزمایشگاهی و  نیز محدودیت در اختصاص کادر متخصص به هر یک از علوم، فعالیت های پژوهشی این مرکز در سه گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد:

1- گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک

2- گروه تحقیقات بنیادی

3- گروه تحقیقات بالینی

فعالیت های آموزشی در سه محور عمده زیر خلاصه می شوند:

1- همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی

2- همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

3- همکاری در آموزش بیماران جامعه

4- بستر سازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ماده 11- منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

د) اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب

تبصره 12- تا زمان تصویب قطعی مرکز، اختصاص بودجه سالانه مرکز از طریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی می باشد.

تبصره 13- تصویب بودجه طرح های پیشنهادی تا سقف 50 میلیون ریال در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرح های بیش از 50 میلیون ریال تا زمان تصویب رسمی مرکز از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت بررسی و تأمین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند.


دفعات مشاهده: 703 بار   |   دفعات چاپ: 295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Laboratory Sciences Research Center