پیام خود را بنویسید

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی : پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

  آموزشکده حفاظت محیط زیست

  www.coe.ac.ir

  انجمن آمار ایران

 www.iss.ir

  انجمن اقتصاد اسلامی ایران

  www.ieai.ir

  انستیتو بیوفیزیک و بیوشیمی

 www.ibb.ut.ac.ir

  بنیاد ایران شناسی

  www.iranologyfo.or.ir

  بنیاد مطالعات ایران

  www.fis-iran.org

  پژوهشکده امور اقتصادی

 www.eri.ir

  پژوهشکده باقر العلوم

 www.hawzah.net/Per/Marakez/bagher

  پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 www.hawzah.net/Per/Marakez/hozedan/hozedan.htm

  پژوهشکده مطالعات راهبردی

 http://www.rissna.ir/index.asp

  پژوهشکده آمار

 www.src.ac.ir

  پژوهشکده تعلیم و تربیت

 www.iernet.org

  پژوهشکده صنعت نفت

 www.ripi.ac.ir

  پژوهشکده کودکان استثنایی

 www.riec.ac.ir

  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 www.iiees.ac.ir

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 http://www.ihcs.ac.ir

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 www.isca.ac.ir

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 www.iict.ir

  دانشکده امور اقتصادی

 www.sea.ac.ir

  دانشکده پست و مخابرات

 www.ictfaculty.ir

  دانشکده علوم قضایی و امور اداری

 www.fjs.ac.ir /

  دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

 http://www.ipis.ir/IPIS/IPIS.asp?URL=http://www.ipis.ir/IPIS/NewsDetail.asp?ID=642

  شبکه اطلاعات صنعتی ایران

  www.iranindustry.org

  طرح ملی توسعه دانشگاه‌های مجازی

 www.vu.aictc.com

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 www.persianacademy.ir /

  فرهنگستان علوم پزشکی

 www.iranculture.org

  گروه پژوهش‏های کاربردی وابسته به دفتر فرهنگستان علوم اسلامی

 www.hawzah.net/Per/Marakez/Farhangestan

  مؤسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر

 www.acmt.ac.ir

  مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

 www.jduniversity.ac.ir

  مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد

 www.sadjad.ac.ir

  مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 www.ashrafi.ac.ir

  مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی

 www.shbu.ac.ir

  مؤسسه تحقیقات اقتصادی

 www.iraneri.com /

  مؤسسه مطالعات دریای خزر

 www.caspianstudies.com /

  مؤسسه نبی اکرم (ص) قم

 www.ucna.ac.ir

  مدرسه عالی شهید مطهری

 www.motahari.net

  مرکز آموزش عالی فنی مهندسی شهید باهنر

 www.shtcb.ac.ir

  مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جموری

 www.css.ir /

  مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

 www.hawzah.net/Per/Marakez/sedasima

  مرکز پژوهشهای مجلس

 www.majlis.ir/mhtml /

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 www.bhrc.ac.ir/phome.htm

  مرکز تحقیقات صدا و سیما

 www.rcirib.ir/

  مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی

 www.hawzah.net/

  مرکز تحقیقات علوم پایه

 www.irost.com/

  مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 www.itrc.ac.ir

  مرکز ترجمه قرآن کریم

 www.hawzah.net/Per/Marakez/quran

  مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت

 www.hawzah.net/Per/Marakez/tasnim

  مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

 www.causar.gov.ir

  مرکز آموزش مدیریت دولتی

 www.smtc.ac.ir

  مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 www.irdc.org

  مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن

 www.icic.gov.ir

  مرکز اطلاعات نمایشگاه غذائی و کشاورزی ایران

 www.iranagrofood.com

  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

  www.majlis.ir

  مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری

 www.css.ir

  مرکز تحقیقات بین المللی ژنتیک ایران

 www.nrcgeb.ac.ir/

  مرکز تحقیقات تعلیم و تربیت

 www.eaier.sch.ir /

  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

 farsi.noorsoft.org/

  مرکز توسعه اطلاعات و ارتباطات مدیریت

 www.ircigroup.com /

  مرکز مدارک و اطلاعات علمی ایران

  www.irandoc.ac.ir

  مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم

 http://www.ertebatat.net /

  مطالعات سیاسی

  www.iran-ipis.org

  موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران

 www.fanavaran.org

  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صدر المتالهین

 www.sadra.ac.ir

  موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

 www.qabas.net

  موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

  www.rici.ir

  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 www.imps.ac.ir/indexfa.htm

  موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران

 http://inaes.ut.ac.ir/Home/indexf.php

  موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 http://www.iichs.org/

  موسسه مطالعات راهبردی فن‌آوری اطلاعات

 http://www.irit.ir /

  موسسه مطالعات ملی (درباره هویت و هویت ملی)

 http://www.rinsweb.org /

  موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

 http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&pageid=148

  موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

 http://www.ir-psri.com /

  موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت

 http://www.irancustoms.com /

  موسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی

 http://www.itsr.ir /

  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران

 http://www.isrs-ut.com/farsi/index.htm

  موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران

 http://www.did.ir /

  موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

 http://www.iwsr.org /

  موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری

 http://www.irost.org/persian/academic/index.asp?id=5&code=1

  موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

 http://mobinsun.ir /

  موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی

 http://ispet.ir/html/index.php

 


دفعات مشاهده: 9064 بار   |   دفعات چاپ: 2136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 280 بار   |   0 نظر