پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC)
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
-

بیمارستان برکت فاطمه الزهرا (س) مینودشت

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC)

هدف : سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف (تناوب گزارش دوهی رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار؛ یادگیری سازمانی، کار تیمی دروان واحدها، بازبودن مجاری ارتباطی، ارتباط و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها، پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویدادها خطا،مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت از ایمنی بیمار، کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات)

 
1 جنسیت :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
2 سن :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کمتر از 25
بین 25 تا 40
بین 40 تا 50
بالای 50
3 تحصبلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دکترا و بالاتر
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کاردانی
دیپلم
4 سابقه کاری :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر 10 سال
بین 10 تا 20 سال
بالای 20 سال
5 سابقه کاری در واحد فعلی :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر یکسال
بین 1 تا 10 سال
بین 10 تا 20 سال
بالای 20 سال
6 نوع استخدام
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
7 پست سازمانی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پزشک
پرستار
تکنسین اتاق عمل
بیهوشی
بهیار
آزمایشگاه
رادیولوژی
داروخانه
مدارک پزشکی
منشی بخش
خدمات
8 نوع شیفت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
صبح
شیفت در گردش
9 1.هنگامی که اشتباهی رخ میدهد پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح میشود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
10 2.در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
11 3.سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا به خوبی عمل میکنند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
12 4.سوپروایزر/مدیر این واحد هنگامیکه مشاهده میکند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید میکند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
13 5.سوپروایزر/مدیر این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه میکند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
14 6.مدیر این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد رخ میدهد چشم پوشی میکند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
15 7.کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
16 8.در اینجا بروز اشتباهات منجر به ایجاد تغییرات مثبت میشود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
17 9.کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
18 10.زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد در مدت کوتاهی هستیم همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
19 11.در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
20 12.زمانیکه یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود سایر قسمت های واحد به کمکشان می شتابند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
21 13.کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشایند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
22 14.کارکنان زمانیکه احساس می کند اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
23 15.کارکنان می توانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسیولین بیمارستان را مورد پرسش قرار دهند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
24 16.به ما درباره تغییراتی که بر اساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد باز خورد داده می شود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
25 17.ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد مطلعیم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
26 18.در این واحد ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
27 19.کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آن ها طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آنها نگریسته شود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
28 20.کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آنها ثبت شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
29 21.وقتی حادثه ای گزارش می شود احساس می شود که بیشتر درباره شخص نوشته می شود تا خود مسیله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
30 22.تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
31 23.کارکنان در این واحد ساعت های طولانی کا می کنند (بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
32 24.ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
33 26.مدیریت بیمارستان جو کاری را بوجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
34 27.اطلاعات مهم درمورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت نادیده گرفته می شود(تحویل شیفت به درستی انجام نمی شود)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
35 28.اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد مسیله ایمنی در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء اولویت هاست
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
36 29.به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسیله ایمنی بیمار علاقمند شده و توجه نشان می دهد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
37 30.واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
38 31.کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
39 32.همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
40 33.واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
41 34.در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیز ها از قلم بیفتد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
42 35.اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل بوجود می آید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
43 36.تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
-

بیمارستان برکت فاطمه الزهرا (س) مینودشت

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC)

هدف : سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف (تناوب گزارش دوهی رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار؛ یادگیری سازمانی، کار تیمی دروان واحدها، بازبودن مجاری ارتباطی، ارتباط و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها، پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویدادها خطا،مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت از ایمنی بیمار، کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات)