فرم الکترونیکی ارتباط با ریاست دانشگاه
[ برگشت به فرم ]
فرم ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

تلفن تماس با دفتر ریاست : 31932222-017
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 تلفن همراه
3 تلفن ثابت
4 پست الکترونیکی
5 موضوع پیام
6 متن پیام
7 فایل پیوست
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.