پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان


کد رهگیرى این فرم: P884-F913-U0-N596101          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی

جنسیت:
میزان تحصیلات :
سن:
نام بخش محل فعالیت :
سابقه کار :
وضعیت استخدامی :
گروه شغلی :
:: ارتباطات

اطلاع رسانی در خصوص اهداف و دیدگاه سازمان توسط بیمارستان
وجود شرح وظایف کارکنان
تناسب شرح وظیفه با نوع کار
اطلاع رسانی در خصوص مقررات و بخش نامه ها توسط بیمارستان
رضایت از ماهیت شغل خود
رضایت از ارتباطات کاری خود با سایر پرسنل
رضایت از اطلاع رسانی اخبار داخل بیمارستان
سهولت ارتباط با مدیران ارشد
امکان اظهارنظر شما در خصوص مسایل مربوط به کار
اطلاع رسانی و آموزش در خصوص روش های انجام کار توسط مسئول بخش یا واحد
:: حمایت سازمانی

حمایت مسئول بخش یا واحد از کارکنان
توافق و تفاهم بین مسئولین بخش ها و واحدها برای انجام کار
توجه مدیران ارشد به نظرات و پیشنهادات کارکنان
نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس ضوابط و مقررات معین
:: حقوق و مزایا

دریافت منصفانه مزایا (طرح کارانه و ...)
تشویق پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد
:: فرصت های ارتقاء

توجه مدیران ارشد به ابتکار و نوآوری های کارکنان
توجه مدیران ارشد به توانایی و مهارت کارکنان
رضایت از انتصابات در بیمارستان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد
:: شرایط فیزیکی محیط کار و امکانات و تسهیلات رفاهی

رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار (روشنایی، گرمایش، سرمایش، صدا و ...)
وجود امکانات برای پیشگیری از حوادث شغلی
رضایت از امکانات رفاهی (وام و تسهیلات مالی، برنامه های تفریحی، مهدکودک ، تغذیه، سرویس ایاب ذهاب و ...)
:: آموزش

نحوه برگزاری کلاس های بازآموزی در بیمارستان
انطباق کلاس های بازآموزی با نیازهای شغلی
:: امنیت شغلی

عدم نگرانی در مورد اشتغال دائم
احساس آرامش در محیط کار
ثبات در سیاست های پرداخت (نحوه و زمان انواع پرداختیها به پرسنل)
وجود مزایای بیمه و بازنشستگی
CAPTCHA