مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- فرایند داوری نهایی
فرایند داوری نهایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فرایند داوری نهایی در تصویر زیر قابل مشاهده است. لطفاً تا تکمیل شدن تصویر منتظر بمانید.
لازم به ذکر است برای یک مقاله تمامی حالات زیر رخ نمیدهد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.79.45.fa
برگشت به اصل مطلب