برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effects of probiotic supplementation on hemoglobin in chronic renal failure patients under hemodialysis: A randomised clinical trial J Res Med Sci 2017 چکیده مقاله
2 The effects of an individual, multistep intervention on adherence to treatment in hemodialysis patients 3th : Gholamreza Mahmoodi Shan Disability and Rehabilitation 2015 مقاله کامل
3 Self-care Behavior Promotion among Type 2 Diabetic Patients: A Randomized Controlled Trial fprth author: Gholam Reza Mahmoodi Journal of Biology and today's world 2014 چکیده مقاله
4 Development of a valid and reliable diabetes self management instrument: an Iranian version fourth author: Gholamreza mahmoodisha Journal of Diabetes and metabolic disorder 2011 چکیده مقاله
5 Iranian nurses perception of spirituality and spiritual care: a qualitative content First author: Gholamreza mahmoodishan Journal of medical ethics and history of Medicine 2010 مقاله کامل
6 تبيين مفهوم و چالش هاي ارائه خدمات پيشگيري و مراقبتي در اورژانس پيش بيمارستاني: يك مطالعه كيفي نویسنده چهارم :غلامرضا محمودی شن مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1394 چکیده مقاله
7 رابطه فرسودگي پرستاران با برخي شرايط حرفه اي نویسنده هفتم:غلامرضا محمودی شن مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل
8 اعتباریابی پرسشنامه خودپنداري حرفه اي پرستاران نویسنده اول : غلامرضا محمودی شن مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 1394 چکیده مقاله
9 رابط سبک سودگي پزستاران با بزخي يیضگي اَی فزدی حزف ای آوان در بيمارستان اَی - داوشگا عل مً پششکي استان گلستان نویسنده اول : غلامرضا محمودی شن هجله توسعه پژوهش در پرستاري و هاهايي 1393 چکیده مقاله
10 تاثیرتحریک شنوایی سازمان یافته با صداي پرستار بر طول مدت کما در بیماران ضربه مغزي نويسنده دوم غلامرضامحمودي (مسئول) مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 مقاله کامل
11 تاثیر مراقبت چند مرحله اي انفرادي بر تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزي نویسنده دوم : غلامرضا محمودی شن مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 چکیده مقاله
12 تبعيت از درمان همودياليز و رابطه آن با برخي عوامل در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهركرد ويسنده سوم : غلامرضامحمودي شن مجله باليني پرستاري و مامايي/ 1392 مقاله کامل
13 وضعیت سلامت عمومی مراقبین بیماران نرولوژیک و رابطه آن با برخی عوامل نویسنده دوم : غلامرضا محمودی شن مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1391 چکیده مقاله
14 رابطه برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی پرستاران شاغل در استان گلستان نویسنده اول : غلامرضا محمودی مجله مراقبت های پرستاری ومامایی زنجان 1390 چکیده مقاله
15 مقایسه شیوه های مقابله ای زنان و مردان مراقبت کننده بیماران نرولوژیک در منزل نویسنده دوم : غلامرضا محمودی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1389 چکیده مقاله
16 شیوع کم خونی فقر آهن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی در مانی 5آذر نويسنده هفتم : غلامرضامحمودي شن مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1389 مقاله کامل
17 مضامین اخلاقی در سبک زندگی حرفه ای پرستاران : یک مطالعه کیفی به شیوه ی تحلیل محتوای استقرایی مجله اخلاق وتاریخ پزشکی 1388 چکیده مقاله
18 نحوه مدیریت پرستاری ورابطه آن با فرسودگی شغلی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نويسنده سوم غلامرضامحمودي مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1387 چکیده مقاله
19 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
20 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس وديكونكس 53 بر وسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده دوم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
21 تاثير موسيقي برميزان اضطراب وبرخي متغير هاي فيزيولوژيك بيماران نويسنده چهارم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هفتم، شماره 1، 1384، شماره مسلسل 15 1385 چکیده مقاله
22 تاثير موسيقي بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران قبل از جراحي نويسنده پنجم غلامرضا محمودی مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان-دوره سوم شماره يك بهار و تابستان 1385 چکیده مقاله
23 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد وديكونكس 53بروسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم شماره دو پاييز و زمستان 1384 چکیده مقاله
24 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري هپاتيت Bدر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم، شماره يك 1383 چکیده مقاله
25 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال پنجم،شماره 12 1382 چکیده مقاله
26 بررسي مقايسه اي خود انگاره نوجوانان مبتلا به تالاسمي وهمتايان آنها در شهر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال سوم، شماره، 5 1379 چکیده مقاله
27 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري ايدز در گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال دوم، شماره5 1379 چکیده مقاله
28 بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از خود نوجوانان پسر ودختر غلامرضا محمودی شن مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال دوم، شماره 3 1376 چکیده مقاله
29 پنداشت از خود نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال اول،شماره 1 1375 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667