تست‌ورزشی استرس‌تست‌ورزشی،‌همان‌نوار‌قلب‌است‌که‌به‌طور‌مداوم‌در‌طی‌ورزش‌گرفته‌شده‌و‌نشان‌میدهد‌که‌قلب‌در‌حین‌ورزش‌)یعنی‌ زمانیکه‌بدن‌به‌خون‌و‌اکسیژن‌بیشتری‌نیاز‌دارد(‌چگونه‌کار‌میکند.‌این‌بررسی‌کافی‌بودن‌تامین‌خون‌عضالت‌قلب‌بوسیله‌سرخرگهای‌ کرونری‌و‌نحوه‌فعالیت‌عضله‌قلب‌را‌نشان‌میدهد.‌نامهای‌دیگر‌این‌بررسی‌تست‌تردمیل،‌تست‌نوار‌متحرک،‌تست‌تحمل‌ورزش‌یا‌ECG ورزش‌میباشند.‌استرس‌تست‌ورزشی،‌بررسی‌تشخیصی‌متداولی‌برای‌تشخیص‌بیماری‌سرخرگ‌کرونری‌و‌شناسایی‌منشا‌عالیمی‌ مانند‌درد‌قفسه‌سینه‌میباشد.‌استرس‌تست‌ورزشی‌نشان‌میدهد‌که‌آیا‌میزان‌تامین‌خون‌بوسیله‌سرخرگهای‌کرونری‌کاهش‌یافته‌ است‌یا‌خیر؟ ‌این ‌بررسی‌سطح ‌بیخطر ‌فعالیت‌بدنی‌را ‌برای ‌هر ‌قلب‌بیماری ‌مشخص‌میکند، ‌همچنین ‌سودمندی‌داروها‌را ‌بررسی‌ میکند‌و‌نیز‌سودمندی‌روشهای‌بکار‌رفته‌برای‌بهبود‌گردش‌خون‌در‌یک‌فرد‌مبتال‌به‌بیماری‌سرخرگ‌کرونری‌را‌نشان‌میدهد. این‌بررسی‌برای‌ارزیابی‌فشار‌وارد‌شده‌بر‌قلب‌)مانند‌فشار‌ناشی‌از‌پیادهروی‌سریع‌یا‌باال‌رفتن‌از‌یک‌تپه(‌طراحی‌شده‌است‌که‌در‌ محیطی‌همراه‌با‌کادر‌پزشکی‌مجرب‌و‌تحت‌کنترل‌شدید‌انجام‌میگردد.‌در‌طول‌این‌بررسی،‌یک‌تکنسین‌تعداد‌ضربان قلب،‌تعداد‌تنفس،‌ میزان‌فشارخون،‌ریتم‌قلب‌و‌میزان‌احساس‌خستگی‌شما‌را‌به‌دقت‌کنترل‌میکند.‌ متداولترین‌نوع‌استرس‌تست،‌تستی‌است‌که‌از‌شما‌خواسته‌میشود‌که‌بر‌روی‌یک‌تردمیل‌پیادهروی‌نمایید‌یا‌یک‌دوچرخه‌ثابت‌را‌پدال‌ بزنید. ‌اگر ‌این ‌بررسی ‌نشان ‌دهد ‌که ‌قلب ‌شما ‌در ‌حین ‌ورزش ‌به ‌صورت ‌طبیعی ‌کار ‌نمیکند، ‌باید ‌دوباره ‌تست ‌ورزش ‌را ‌همراه ‌با‌ اکوکاردیوگرافی‌یا فنآوری‌طب‌هستهای‌ تکرار‌نمایید‌تا‌مشکل‌بهتر‌تشخیص‌داده‌شود.‌اغلب‌این‌بررسیها‌همراه‌با‌بررسی‌اولیه‌قلب‌ یعنی‌انجام‌یک‌اکوی‌قلبی‌یا‌اسکن‌هستهای‌قلب‌در ‌حالت‌استراحت‌انجام‌میشوند‌تا‌صحت‌تشخیص‌را‌به‌ویژه‌در ‌زنان، ‌باالتر‌ببرند.‌ چنانچه‌به‌دلیل‌بیماری‌قادر‌به‌انجام‌ورزش‌نباشید،‌ممکن‌است‌از‌شما‌یک‌استرس‌تست‌شیمیایی‌ به‌عمل‌بیاید،‌به‌این‌ترتیب‌که‌به‌ شما‌دارویی‌تجویز‌میشود‌تا‌برخی‌از‌اثرات‌ورزش‌در‌قلب‌شما‌را‌شبیه‌سازی‌)تقلید(‌کند‌و‌همزمان‌نوار‌قلب‌و‌یا‌تصویربرداری‌هستهای‌ انجام‌میشود. نحوه‌انجام‌تست‌ورزش از‌شما‌خواسته‌میشود‌که‌از ‌۳ ساعت‌قبل‌از‌انجام‌تست‌ورزش،‌چیزی‌نخورید‌چون‌ممکن‌است‌غذا‌باعث‌احساس‌ناراحتی‌یا‌حالت‌ تهوع‌در‌شما‌گردد.‌البته‌میتوانید‌مقدارکمی‌از‌مایعاتی‌مانند‌آب‌بخورید‌اما‌از‌نوشیدن‌نوشیدنیهایی‌چون‌قهوه،‌چای،‌سودا‌یا‌شکالت‌ حاوی‌کافئین‌خودداری‌نمایید.‌درباره‌داروهای‌مصرفی‌خودتان‌از‌پزشکتان‌سئوال‌کنید‌و‌نیز‌از‌او‌بپرسیدکه‌آیا‌باید‌مصرف‌آنها‌را‌قبل‌از‌انجام‌ بررسی‌قطع‌کنید‌یا‌خیر.‌اگر‌مبتال‌به‌دیابت‌هستید،‌به‌شما‌درباره‌نحوه‌مصرف‌انسولین‌دستورالعملهای‌ویژهای‌داده‌میشود. یک‌تکنسین ‌پزشکی، ‌پوست‌شما‌را ‌برای‌قراردادن‌الکترودها‌به ‌همان‌نحو ‌که ‌در ‌مورد ‌نوار ‌قلب‌معمولی‌توضیح ‌داده ‌شد ‌)صفحه۵۹۱را‌ مالحظه‌بفرمایید(‌آماده‌مینماید.‌همچنین‌بر‌روی‌بازوی‌شما‌یک‌بازوبند‌فشارخون‌بسته‌خواهد‌شد.‌قبل‌از‌شروع‌ورزش،‌از‌شما‌یک‌نوار‌ قلب‌درحالت‌استراحت‌گرفته‌شده‌و‌سپس‌بر‌روی‌یک‌تردمیل‌یا‌دوچرخه‌ثابت‌سوار‌میشوید.‌دو‌تا‌سه‌دقیقه‌اول‌باید‌آهسته‌ورزش‌کرده‌ و‌خود‌را‌گرم‌کنید.‌سپس‌هر‌دو‌تا‌سه‌دقیقه‌یکبار‌سرعت‌خود‌را‌به‌تدریج‌افزایش‌دهید‌تا‌به‌باالترین‌درجه‌برسید.‌پزشک‌نیز‌شما‌را‌به ادامه‌ورزش‌تشویق‌خواهد‌کرد‌تا‌اینکه‌باالخره‌از‌ورزش‌کردن‌خسته‌شوید‌یا‌دچار‌عالمتی‌مانند‌درد،‌سرگیجه‌یا‌تنگینفس‌شوید.‌سپس،‌ به ‌مدت ‌۵۱ دقیقه ‌دراز ‌میکشید ‌یا‌مینشینید. ‌پزشک‌یا‌تکنسین، ‌قلب‌و ‌فشارخون ‌شما‌را ‌در ‌طول ‌این ‌دوره ‌کنترل ‌میکند. ‌او ‌درباره‌ احساس‌خستگی‌یا‌از‌نفس‌افتادن‌شما‌سواالتی‌میپرسد.‌اگر‌نوارقلب‌مشکل بالقوهای‌را‌نشان دهد،‌پزشک‌از‌شما‌خواهد‌خواست‌که‌ ورزش‌کردن‌را‌متوقف‌کنید‌و‌احتماال‌بررسیهای‌بیشتری‌انجام‌دهید. نحوه‌تفسیر‌نتایج پزشکی‌که‌نوار‌قلب‌را‌میخواند،‌ممکن‌است‌بالفاصله‌نتایج‌ابتدایی‌را‌به‌شما‌بگوید،‌اما‌تحلیل‌کامل‌نتایج‌معموال‌طول‌میکشد.‌اگر‌این‌ بررسی‌نشان دهد‌که‌قلب‌شما‌در‌طی‌ورزش‌به‌خوبی‌کار‌میکند،‌از‌این‌نتایج‌میتوان‌در‌برنامهریزی‌فعالیتهای‌بدنی‌متناسب‌استفاده‌ کرد.‌اگر‌نتایج‌نشان‌دهند‌که‌قلب‌شما‌در‌طی‌ورزش،‌طبیعی‌کار‌نمیکند،‌ممکن‌است‌به‌بررسیهای‌بیشتری‌نیاز‌داشته‌باشید،‌برای‌ مثال‌بررسیهایی‌مانند‌یک‌استرس‌تست‌اکوکاردیوگرافیک‌ یا‌یک‌استرس‌تست‌هستهای‌،‌تا‌دقیقتر‌نشان‌دهند‌که‌کجای‌مسیر‌تامین‌ خون‌عضالت‌قلبی‌مسدود شدهاست.‌گاهی‌ممکن‌است‌نیاز‌به‌انجام‌آنژیوگرافی‌باشد.‌اگر‌از‌قبل‌مبتال‌به‌بیماری‌سرخرگ‌کرونری‌باشید،‌ آنژیوگرافی‌یک‌انسداد‌جدید‌یا‌انسدادی‌که بدتر‌شده‌است‌را‌معموال‌نشان‌میدهد.‌ انتخاب ‌نوع ‌استرس‌تست‌تا ‌حدودی‌به ‌سابقه ‌پزشکی‌شما‌و ‌برنامهریزی‌پزشک‌معالجتان ‌بستگی‌دارد. ‌استرس‌تست‌ورزشی‌کمتر‌ اختصاصی‌است‌و‌بنابراین‌نسبت‌به‌استرس‌تست‌اکوکاردیوگرافیک‌یا‌استرس‌تست‌تالیوم‌)اسکن‌هستهای(‌کمتر‌مفید‌میباشد؛‌با‌این‌ حال، ‌استرس‌تست‌ورزشی‌خیلی‌ارزان‌بوده‌و‌اغلب‌به‌عنوان‌نخستین‌گام‌در ‌غربالگری‌بیماریهای‌قلبی‌انتخاب‌میشود. ‌افرادی‌که‌ سابقه‌بیماری‌قلبی‌که‌ممکن‌است‌بر‌نتیجه‌نوار‌قلب‌تاثیر‌بگذارند،‌دارند‌ممکن‌است‌به‌استرس‌تست‌هستهای‌نیاز‌داشته‌باشند.‌چون‌ زنها‌به‌ویژه‌زنهای‌جوان‌مستعد‌نتایج‌مثبت‌کاذب‌در‌نوار‌قلب‌معمولی‌میباشند،‌انجام‌دادن‌استرس‌تست‌اکوکاردیوگرافیک‌در‌زنان‌بهتر‌ میباشد.

دفعات مشاهده: 182 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امیر المومنین (ع) کردکوی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی