اخلاق حرفه ای[1]اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺪف آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ارزش ﻫﺎ، اﺻـﻮل و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳـﻠﻮک ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘـﺎر اﻓـﺮاد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. بی ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻗـﺪاﻣﺎت آن را زﻳـﺮ برد.
 
برخی ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای
  • مسئولیت‌پذیری
  • صداقت
  • احترام به دیگران
  • رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی
  • عدالت و انصاف
  • وفاداری
 
[1]  professional ethics
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
توسعه زیرساخت‏های اخلاق حرفهای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت
طراحی و استقرار نظام نیازسنجی، آسیبشناسی و ارتقای ارزشها و اخلاق حرفهای   طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه ای پزشکی در نظام آموزش عالی سلامت طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه ای پزشکی در نظام آموزش عالی سلامت
بازتعریف کدهای اخلاق حرفهای و مهارتهای ارتباطی براساس آموزههای ایرانی و اسلامی در برنامه درسی تمامی رشته- مقاطع تحصیلی   تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاقی در اموزش پزشکی و انجام اقدامات لازم برای مدیریت مناسب کوریکولوم پنهان با هدف نهادینه سازی ارزش های حرفه ای در موسسات آموزش عالی سلامت تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاقی در اموزش پزشکی و انجام اقدامات لازم برای مدیریت مناسب کوریکولوم پنهان با هدف نهادینه سازی ارزش های حرفه ای در موسسات آموزش عالی سلامت
توسعه و طراحی مفاهیم اخلاق حرفهای و مهارتهای ارتباطی در سر فصل آموزشی سطوح مختلف ارائهدهنده خدمات نظام سلامت   توسعه آموزش اخلاق پزشکی مبتنی بر ارزش ایرانی- اسلامی توسعه آموزش اخلاق پزشکی مبتنی بر ارزش ایرانی- اسلامی
طراحی و استقرار نظام پایش اخلاق حرفهای در آموزش عالی سلامت (اعم از خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی)      
تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینهسازی اخلاق حرفهای در موسسات آموزش عالی سلامت      

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.