برنامه ریزی پایه گسترش و توسعه همه جانبه است و حیطه طب سنتی ایرانی یکی از زمینه های با قابلیت بالای گسترش و توسعه است. 
سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است.

در اکثر کشورهای توسعه یافته، طب سنتی در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته است و سهم خوبی از تأمین سلامت مردم را در سیستم سلامت کشور به عهده دارد.
هدف مکتب طب سنتی ایرانی، نگاهداشت سلامتی در افراد سالم و بازگرداندن سلامتی به افراد بیمار است. در این مکتب نه تنها تمامی ابعاد جسمی لحاظ می شود بلکه ابعاد روحی و روانی بیمار، رابطه او با دیگران، رابطه او با محیط و طبیعت نیز در نظر گرفته می شود.

ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ از ٣٠٠٠ ﺳﺎﻟﻪ دارد. در اﻳﻦ ﻣﺪت داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺣﻜﻴﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر در ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺗﺎ ٣٠٠ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻰ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻰ ﺷﺪ. از ﺗﺮﻳﺘﺎ و ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﺐ در دوران اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رازی، اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، اﻫﻮازی، اﺧﻮﻳﻨﻰ، ﺳﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮔﺮﮔﺎﻧﻰ (ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ)، ﻧﻔﻴﺲ اﺑﻦ ﻋﻮض ﻛﺮﻣﺎﻧﻰ، ﻋﻘﻴﻠﻰ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ، ﺑﻬﺎءاﻟﺪوﻟﻪ رازی و ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان ﻳﺎد ﻛﺮد.
در اکثر کشورهای توسعه یافته، طب سنتی در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته است و سهم خوبی از تأمین سلامت مردم را در سیستم سلامت کشور به عهده دارد. طب سنتی چین ۴۰ درصد خدمات بهداشتی ـ درمانی را در این کشور بر عهده دارد. پوشش بیمه ای هزینه درمان، دارو و خدمات طب سنتی در ژاپن، چین، کره و ویتنام به صورت کامل است و در کشورهای آلمان، استرالیا، نروژ، انگلستان، کانادا و آمریکا قسمتی از هزینه ها توسط سازمان های بیمه پرداخت می‌شود. ( مرجع آمار ارائه شده: سند گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) .         
اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻃﺒﻰ د ر ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری روﺑﺮو ﺷﺪ .
در ﺣﺪود ٩٥ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﺎﺑﺖ در ﻣﻮرخ ١١/٣/١٢٩٠ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻨﻊ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺪارس ﻃﺐ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺪ . از آن ﭘﺲ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه ﺣﻜﻤﺎی ﻗﺒﻠﻰ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻃﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﻋﻄﺎران ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻰ و داروﻳﻰ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻰ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ در ﻣﻮرخ ٢٩/٣/١٣٣٤ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻚ دﺷﻮارﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﺳﺎل ١٣٥٧ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻛﻬﻦ ﻣﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی و دانشکده‌های طب سنتی پس از سال‌های طولانی، بار دیگر دروازه‌های ورود به عرصه قانونمند آموزش، پژوهش و ارائه خدمات طب سنتی را به روی گروهی از فرهیختگان برگزیده میهن اسلامی ما گشود تا ضمن احیاء، در جهت حفظ و تأمین سلامت جامعه از این میراث کهن در کنار طب رایج بهره‌برداری  شود.
البته ساختار معاونت با توجه به ضرورتهایی در سال 95 به دفتر طب ایرانی تغییر یافت تا در ساز و کاری سبک تر زیر نظر مستقیم دفتر وزیر به ارائه خدمات بپردازد.


 


دفعات مشاهده: 744 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb