پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : بازید مدیریتی شبکه بهداشت و درمان آزادشهر از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر

 | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 
رئیس شبکه بهداشت و درمان آزادشهر در کنار کارشناسان بهداشت محیط از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر بازدید نمودند. که بازدید از نانوایها و ماست بندیها انجام شد و در پایان مقرر گردید که اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.