پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : بازید مدیریتی از کارخانه های صنعتی شهرستان آزادشهر

 | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 
طی بازید مدیریت شهرستان آزادشهر  دکتر گلزاری از قسمت صنعتی و خانه بهداشت کارگری شرکت کشت و صعنت گلچشمه و وضیعت سلامت شاغلین مورد بررسی قرار گرفت و در پایان بازید موارد فنی و بهداشتی در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به شاغلین با مدیریت محترم شرکت مطرح شد و همچنین در تاریخ فوق کلیه پرسنل شاغلین در شرکت مذکور توسط مرکز بهداشت شهرستان خدمات واکسیناسیون قرار گرفتند.