پیام خود را بنویسید

معرفی و شرح وظایف امور مالی : شرح وظایف واحد امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/17 | 
خلاصه مسئولیتهـا
 • کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .
 • پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .
 • پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .
 • کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری
 • کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .
 • صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.
 • کنترل گردش و مانده حسابها.
 • هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .
 • ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی.
 انجام کلیه امور محوله صرفا” بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای موجود استعلام موضوع از مدیر مالی قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .
 • ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .
 • تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران ومشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مدیرمالی .
 • پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها , قراردادها و سایربـدهـی ها و مـطالبات شرکت .
 • تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن ، پس از اطمینان از صحت فایل های اطلاعاتی موجود برروی آنها .
 • ثبت ضمانت نامه ها و سپرده ها نزد اشخاص و پیگیری وصول آنها در موعـد مقـرر.
 • نگهداری و راهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز برحسب مورد وثبت روزانه اطلاعات لازم در آنها .
 • صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه .
 • همکاری با مدیر مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشات میان دوره ای .
 • ارتباط با بانک های طرف حساب.
 • پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و کنترل مدارک به منظور اطمینان از صحت انجام کار در حداقل زمان ممکن .
 • بستن حسابها وتهیه صورتهای مالی قانونی و گزارشات پایان سال تحت نظر مدیر مالی یا مشاوران معرفی شده به این منظور، که با تشخیص مقام مافوق صورت خـواهد گرفت .
 • کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سند حسابداری وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگی ومخدوش بودن آنها وتطیق پرداختها با قوانین داخلی شرکت و استانداردها و رویه های موجود .
 • کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین.
 • کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های شرکت .
 • کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک وصحت محاسبات ، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها ، کفایت تائید کنندگان و
 • تائید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترل های لازم .
 • کنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدور اسناد اصلاحی .
 • کنترل دوره ای حسابهای باز نظیر پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها، حسابها واسناد دریافتنی و پرداختنی ، بمنظور تسویه حساب یا انجام ثبت های لازم .
 • پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی
 • پیگیری وگـزارش اشتباهات موجود درحسابها ازنقطه نظر سرفصل وکدینگ حسابها واقدام درجهت اصلاح اشتباهات .
 • تائید کنترل های صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسی اسناد اصلاحی مربوطه و تائید کنترل ممیزی اسناد .
 • کنترل ثبت ماشینی وتائیـد اسناد بمنظور قطعی نمودن آنها و صحت اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر .
 • تائید هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .
 • نظارت برثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی .
 • کنتـرل وتطبیـق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).
 • کنترل قراردادها با واحد های مختلف و اشخاص یا شرکتهای ثالث در هر مرحله از پرداخت و تائید پیشرفت کار آنها .
 • درجریان قراردادن مقام مافوق از مواردی که درحین رسیدگی به آنها برخورد میکند .
 • محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی با آن برخورد میشود .
 • انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.
 • ارتبـاط و همکاری با واحدهای تابعه امورمالی وطرف حسابها.
 • تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی و سایر گزارشات مالیاتی .
 • ارائه گزارشات بموقع در خصوص وضعیت بدهکاران و پیش پرداخت ها .
 •  انجام کلیه امور محـوله صرفـا” بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عـدم دسترسی به روشهای لازم درزمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .
 • تهیه گزارشات خرید و فروش سه ماهه .
 • تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات برارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطه
 • ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .
 • تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز درهـر پروژه بصورت مستمر و موردی ، جهت ارائه به مدیریت .
 • محاسبه وتعدیل ذخیره های موردنیاز درپایان دوره مالی ، نظیربازخـرید سنـوات خدمت کارکنان ، بازخرید مرخصی ، هزینه های تحقق نیافته و… .
 • انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.
 • صدور اسناد جاری حسابداری 
 • صدور اسناد اصلاحی .
 • دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری .
 • تهیه لیست حقوق ماهانه .
 • نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد .
 • نگهداری ، راهبری ، وتهیه گزارش از سیستم پرسنلی .
 • تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.
 • صدورکـلیه اسناد حسابداری  اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای ثابت خریداری شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .
 • نگهداری وکاربری سیستم نرم افزاری مالی شرکت وتهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفتگی از اطلاعات موجود و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده.
 • دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری .
 • تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده .
 • نگهداری وراهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر سیستمهای نرم افزاری مـوجود .
 • محاسبه وصدور اسناد پرداخت و کـنترل حسابهای مربوط به پرسنل از قبیل وام پرسنلی ، مساعده ، حق ماموریت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسویه حساب با کارکنان و وتهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی و اداری .
 • تهیه و کنترل لـیستهای مربوط به حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست بیمه وتهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان جهت ارائه به اموراداری .
 • ثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی.
 • انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.
 • نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
 • رفع مغایرات بانکی .
 • نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
 
 

 

دفعات مشاهده: 909 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.