پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : یازدهمین کمیته هما هنگی کنترل دخانیا ت شهرستان آزادشهربر گزار شد

 | تاریخ ارسال: 1396/9/7 | 
در این جلسه دکتر خو جملی در خصوص دستور و اهداف کمیته مطالبی ارائه نمودند وسپس خانم مهندس ارباب کارشناس ومسئول واحد بهداشت محیط ضمن طرح موضوع تخلفات مغایر با قانون ممنو عیت مواد دخانیاتی و دستور دادستانی بر تشدید فعا لیتی و بازدیدهای مشترک تاکید نمودند و در ادامه اعضا بر کمیته در خصوص شرح وظایف و عملکرد ارگانهای مرتبط نظرات خود را ارائه نمودند و سپس این جلسه با شش مصوبه و با ذکر صلوات به پایان رسید