پیام خود را بنویسید

پژوهشی : لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در سال94

ردیف رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد راهنمای دوم استاد مشاور استاد مشاور استاد مشاور تاریخ دفاع گروه آموزشی
1 بیوشیمی بالینی پریسا مشتاقی بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران ایسکمی قلبی با اختلالات تیروئیدی و مقایسه آن با افراد سالم دکتر حمید رضا جوشقانی
دکتر مریم ابومردانی دکتر عارف صالحی
1394/06/31 بیوشیمی بالینی
2 علوم تشریحی محمد تقی مسکری بررسی اثر القاء دیابت در دوره بارداری بر بیضه زاده های 12 هفته ای موش صحرایی دکتر محمد جعفر گلعلی پور
دکتر رامین آذر هوش  دکتر وحید خوری  
1394/06/28 علوم تشریحی
3 علوم تشریحی محمد تقی مسکری بررسی اثر القاء دیابت در دوره بارداری بر بیضه زاده های 12 هفته ای موش صحرایی دکتر محمد جعفر گلعلی پور
دکتر رامین آذر هوش  دکتر وحید خوری  
1394/06/28 علوم تشریحی
4 ویروس شناسی پزشکی اکرم سادات احمدی  بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی عفونت ویروس هرپس انسانی تیپ شش (HHV-6) در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS) و گروه کنترل  دکتر علیجان تبرایی
دکتر محمد حسن نعیمی طبیعی 

1394/03/20 میکروب شناسی
5 بیوشیمی بالینی طیبه بیگی بررسی سطح سرمی فتوئین A با مقاومت انسولینی و آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دکتر عبدالجلال مرجانی
دکتر مسعود خوش نیا

1394/06/31 بیوشیمی بالینی
6 بیوشیمی بالینی امان محمد قرنجیک بررسی پلی مورفیسم های ژنتیکی آنزیم (2C19) سیتوکروم p450 در قوم سیستانی  دکتر عبدالجلال مرجانی
دکتر صفورا خواجه نیازی

1394/10/13 بیوشیمی بالینی
7 بیوشیمی بالینی فرزانه توانگر بررسی تاثیر همزمان دو داروی آمفوتریسین B   و داروی دوکسوروبیسین بر تشکیل کانال  یونی و آپاپتوز در رده سلول سرطانی MCF-7 دکتر حمید سپهری
دکتر جهانبخش اسدی

1394/10/23 بیوشیمی بالینی
8 علوم تشریحی سجاد مقدمی بررسی اثر تستوسترون بر حافظه فضایی و تراکم نورون های حاوی گیرنده تستوسترون در ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی نر دکتر مهرداد جهانشاهی
دکتر حمید سپهری دکتر حسین امینی
1394/06/31 علوم تشریحی
9 بیوشیمی بالینی مهسا طاهری زاده بررسی مقایسه ای سطح پلاسمایی پروفایل آمینواسیدها در بیماران مبتلا به سرطان مری و افراد سالم دکتر حمید رضا جوشقانی
دکتر مسعود خوش نیا دکتر صدیقه شمس
1394/05/13 بیوشیمی بالینی
10 میکروب شناسی پزشکی رقیه جهانبخش بررسی فراوانی استافیلوکوک های کوآگولاز منفی در نمونه های بالینی مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان  دکتر عزت اله قائمی
دکتر بهناز خدابخشی

1394/05/13 میکروب شناسی
11 میکروب شناسی پزشکی مهدی موقری ارزیابی گونه های ویبریو در آب های سطحی و آب شور در استان گلستان و ردیابی ژن های بیماریزای ctxb و tcpA  دکتر شقایق انوری
دکتر آیلر جمالی

1394/06/30 میکروب شناسی
12 بیوشیمی بالینی احمد یارمحمدی بررسی تاثیر والپروئیک اسید و پرتواشعه گاما بر شکست DNA و آپوپتوز رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان دکتر علیرضا خوشبین خوشنظر
دکتر جهانبخش اسدی

1394/06/31 بیوشیمی بالینی
13 میکروب شناسی پزشکی محمد ارجمند بررسی شرایط محیطی مختلف بر تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن و تاثیر آن بر بیان رونویسی ژن آنتی ژن 43   دکتر آیلر جمالی
دکتر عزت اله قائمی

1394/06/30 میکروب شناسی
14 ویروس شناسی پزشکی  فاطمه گابله بررسی اثر ادجوانتی گالاکتوسرامید بر روی القای پاسخ ایمنی D‏NA واکسن درمانی بیان کننده  HPV-16 E7    در مدل موش توموری دکتر امیر قائمی
دکتر حوریه سلیمانجاهی دکتر محسن سعیدی
1394/05/12 میکروب شناسی
15 میکروب شناسی پزشکی بهنوش خاشعی بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بر روی رشد اشرشیا کلی یوروپاتوژن دکتر آیلر جمالی
دکتر شقایق انوری

1394/05/18 میکروب شناسی
16 بیوشیمی بالینی حانیه تیموری شبان بررسی سطح سرمی استئوکلسین با گلوکز،پروفایل لیپید و مقاومت به انسولین در زنان یائسه ی دیابتی 2 و سالم  دکتر آزاد رضا منصوریان
دکتر شرابه هزار خوانی دکتر سپیده بخشنده نصرت
1394/11/25 بیوشیمی بالینی
17 بیوشیمی بالینی ساناز باغبان رحیمی بررسی قابلیت DNA واکسن- HPV-E7ادجوانت ملاتونین در القای پاسخ ایمنی در مدل حیوانی تومور پاپیلوماویروس دکتر امیر قائمی
دکتر حوریه سلیمان جاهی

1394/11/27 بیوشیمی بالینی
18 بیوشیمی بالینی محمد مستخدم هاشمی بررسی سطح فروکتوز، NO و Zn پلاسمای مایع منی و شاخص های حرکتی اسپرمی دکتر حمید رضا جوشقانی
دکتر افسانه تابنده دکتر حمید رضا تجری
1394/12/10 بیوشیمی بالینی
19 بیوشیمی بالینی آرمان سلیمانی فر ارزیابی تغییرات بیان miR204  و miR 107 در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و سندروم متابولیک دکتر محسن سعیدی
دکتر جهانبخش اسدی  دکتر شرابه هزارخوانی
1394/06/31 بیوشیمی بالینی
20 بیوشیمی بالینی سولماز پژوهشگر بررسی سطح سرمی مالون دی الدهید  و ویتامین ث در بیماران ایسکمیک  قلبی دکتر حمید رضا جوشقانی
دکتر عارف صالحی

1394/06/31 بیوشیمی بالینی
21 ویروس شناسی پزشکی مهتاب علیجان پور ملکی شناسایی و تعیین ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در نمونه های بافت سرطان مری به روش  Nested PCR  و تعیین توالی ژنوم دکتر علیجان تبرائی دکتر یوسف یحیی پور دکتر عبدالوهاب مرادی

1394/06/31 میکروب شناسی
22 بیوشیمی بالینی پریسا مشتاقی بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران ایسکمی قلبی با اختلالات تیروئیدی و مقایسه آن با افراد سالم دکتر حمید رضا جوشقانی
دکتر مریم ابومردانی دکتر عارف صالحی
1394/06/31 بیوشیمی بالینی
23 میکروب شناسی پزشکی فهیمه آزادی بررسی اثر غلظت های Sub-MIC نانوذره نقره بر تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس دکتر عزت اله قائمی
دکتر آیلر جمالی

1394/11/13 میکروب شناسی
24 علوم تشریحی مهدی عامری بررسی اثر القای دیابت در دوره بارداری بر عصب سیاتیک زاده های 12 هفته ای موش صحرایی دکتر محمد جعفر گلعلی پور
دکتر مهدی مهدیزاده

1394/11/05 علوم تشریحی
25 میکروب شناسی پزشکی فروغ قبادی مقایسه وجود ژن ureC هلیکوباکترپیلوری در نمونه های بیوپسی معده، مدفوع و بزاق بیماران اوره آز مثبت دکتر شقایق انوری
دکتر علیرضا نوروزی

1394/11/20 میکروب شناسی
26 میکروب شناسی پزشکی مهدی خانقلی بررسی اثر آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین و بیوسورفاکتانت رامنولیپید بر خواص سطحی اشریشیا کولای های ادراری و مدفوعی در شرایط آزمایشگاهی دکتر آیلر جمالی
دکتر شقایق انوری

1394/11/20 میکروب شناسی
27 علوم تشریحی علی سیاحی بررسی اثر ویتامین E بر حافظه اجتنابی غیر فعال و تراکم نورون های حاوی گیرنده موسکارینی M1 در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ دکتر مهرداد جهانشاهی
دکتر حسین امینی دکتر حمید سپهری
1394/11/10 علوم تشریحی
28 بیوشیمی بالینی حمید رضا انصاری  انتقال ژن تلومراز  انسانی (hTERT) به سلول های اولیه سرطان مری دکتر محسن سعیدی
دکتر جهانبخش اسدی  دکتر مسعود خوش نیا
1394/11/14 بیوشیمی بالینی
29  ویروس شناسی پزشکی زینب فتحعلی بیگی بررسی ارتباط بین الگوی بیانی فاکتورهایTLR3 ،TLR4 و p16 در روند سرطان دهانه رحم دکتر امیر قائمی
دکتر سارنگ یونسی

1394/06/31 میکروب شناسی
30 ویروس شناسی پزشکی زهرا نجفی معمار بررسی و تعیین ژنوتایپ Torque teno ویروس  در بیماران مبتلا به HBV/HIV ،HBV  مزمن و گروه سالم  دکتر عبدالوهاب مرادی
دکتر علیجان تبرائی

1394/11/21 میکروب شناسی
31 میکروب شناسی پزشکی مهین یزدانی خلجانی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود خوشه ژنی SXT و ژن blaP1 در ویبریوهای محیطی آب های سطحی و شور استان گلستان در بهار و تابستان 92 دکتر شقایق انوری
دکتر آیلر جمالی

1394/11/26 میکروب شناسی
32 ویروس شناسی پزشکی علیرضا محبی بررسی قابلیت القای پاسخ‌های ایمنی سلولی DNA واکسن بیان‌کننده ژن HPV-16 E7 در تلقیح هم‌زمان با ویروس بیماری نیوکاسل در مدل موش توموری TC-1 دکتر امیر قائمی
دکتر محسن سعیدی

1394/11/27 میکروب شناسی
33 ویروس شناسی پزشکی نازیلا حاجی احمدی بررسی فراوانی ویروس هپاتیت E در افراد تحت همودیالیز و افراد HIV مثبت به روش مولکولی دکتر علیجان تبرائی
دکتر عبدالوهاب مرادی

1394/12/16 میکروب شناسی
34 ویروس شناسی پزشکی اعظم میرعرب بررسی موتاسیون در ژن های UL97 وUL27 سویه های کلینیکی سایتومگالوویروس  جدا شده از بیماران  پر خطر در شهر گرگان دکتر علیجان تبرایی
دکتر عبد الوهاب مرادی

1395/02/15 میکروب شناسی
35 میکروب شناسی پزشکی صابر علی نژاد ندافی بررسی مقایسه ای فراوانی مایکوپلاسماهای ژنیتال در زایمان ترم و پره ترم دکتر عزت اله قائمی
دکتر آسیه سادات بنی عقیل دکتر سپیده بخشنده نصرت
1394/12/05 میکروب شناسی
36 میکروب شناسی پزشکی حمیده مهری بررسی فراوانی مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های بالینی در  مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی شهر گرگان  دکتر عزت الله قائمی
دکتر عبداله اردبیلی سرحمامی

1394/12/19 میکروب شناسی
37 میکروب شناسی رمضانعلی ساورعلیائی بررسی سطح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاستی 23 (FGF23) و هورمون پاراتیروئیدی در بیماران همودیالیزی دکتر آزاد رضا منصوریان
دکتر محمد موجرلو دکتر حمید سپهری
1395/03/16 بیوشیمی بالینی
38 علوم تشریحی فرناز گلشن اثرتنظیمی فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت (G-CSF) اگزوژن بربیان ژن OCT-4 در تخمک  MII و موفقیت لانه گزینی رویان های حاصل از آمیزش درموش  سوری نژاد NMRI دکتر کامران حیدری
دکتر مجید شهبازی

1394/03/09 علوم تشریحی
39 بیوشیمی بالینی الهه کوثری بررسی سطح سرمی استئوپروتگرین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی قبل و بعد از درمان با لووتیروکسین دکتر آزاد رضا منصوریان
دکتر شرابه هزار خوانی

1395/03/26 بیوشیمی بالینی
40 بیوشیمی بالینی راهله شاکری بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن پاراکسوناز 1 و فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی آن در بیماران مبتلا به آلزایمر دکتر عبدالجلال مرجانی
دکتر بی بی صفورا خواجه نیازی 

1395/03/24 بیوشیمی بالینی
41 علوم تشریحی گزل بهلکه بررسی اثر hCG بر میزان بیان پروتئین Tau فسفریله و تراکم گیرنده hCG در نورون های هیپوکامپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری  دکتر مهرداد جهانشاهی
دکتر محسن سعیدی

1395/06/29 علوم تشریحیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 5692 بار   |   دفعات چاپ: 562 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پزشکی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb