مقالات : بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دارای گروه شم

 

Effect of Foot Reflexology on Fatigue in Patients Undergoing
Hemodialysis: A Sham-Controlled Randomized Trial

 مقاله

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با
همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دارای گروه شم

http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=7701&sid=1&slc_lang=fa

 

Roshanravan M, Jouybari L, Bahrami Taghanaki H, Vakili M, Sanagoo A, Amini Z. Effect of Foot Reflexology on Fatigue in Patients Undergoing Hemodialysis: A Sham-Controlled Randomized Trial. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26 (137) :32-41


  http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7701-fa.html


کلیدواژه ها: ماساژ بازتابی کف پا | خستگی بیماران | همودیالیز | کارآزمایی بالینی کنترل شده | گروه شم |

دفعات مشاهده: 389 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA