دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ تأسیس، و  در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ موفق به اخذ موافقت داخلی از دانشگاه گردید. در این راستا اساسنامه حاضر بر اساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.

ماده ۱- اهداف

۱- استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات علوم آزمایشگاهی

۲- انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه های علوم آزمایشگاهی به منظور پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور

۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به علوم آزمایشگاهی در منطقه و در صورت نیاز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

۴- تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی

۵- ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه علوم آزمایشگاهی

۶- کوشش در جهت جلب توجه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی مرتبط

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲- ارکان مرکز

الف- شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ب- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ماده ۳- اعضاء شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز

۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

۳- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

۴- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان به عنوان دبیر شورای عالی مرکز

۵- سه نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

تبصره ۱- اعضای بند ۵ ماده ۳ با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه به مدت ۴ سال تعیین می شوند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

  -دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری

  -مجری حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز

  -انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشته

ماده ۴- وظایف شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

۱- تصویب خط مشی برنامه های پژوهشی مرکز و نظارت بر آن

۲- تصویب و نظارت بر طرح های مشترک همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

۴- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

۵- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

۶- پیشنهاد تصویب ساختار سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره ۲- مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۵- انتخاب رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

رئیس مرکز  به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار تعیین و  به این پست منصوب می گردد.

تبصره ۳- انتخاب مجدد رئیس مرکز  به عنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بلامانع می باشد.

تبصره ۴- انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابلاغ رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر دوره چهار ساله به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

ماده ۶- وظایف رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

رئیس مرکز  بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی پژوهشی و مالی اداری مرکز خواهد بود.

ماده ۷: اعضاء شورای پژوهشی مرکز

الف) رئیس مرکز  به عنوان رئیس شورای پژوهشی

ب) معاون پژوهشی مرکز  به عنوان دبیر شورای پژوهشی

ج) پنج نفر از اعضای هیئت علمی مرکز و  یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند.

تبصره ۵- معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت ۴ سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقاتی و بخش های پژوهشی خواهد بود .

تبصره ۶- معاون پژوهشی مرکز باید حائز شرایط زیر باشد:

  -حداقل مدرک دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا دکتری تخصصی در یکی از رشته های مرتبط با علوم آزمایشگاهی

  -مشارکت در اجرای حداقل ۲ طرح تحقیقاتی

  -انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشته

تبصره ۷- اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند.

تبصره ۸- شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل ۲ سال، مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل ۱ مقاله در مجلات معتبر می باشد.

تبصره ۹- عضویت متخصصین آمار یا اپیدمیولوژی در شورای پژوهشی مرکز الزامی نبوده و بر حسب ضرورت و یا صلاحدید معاون پژوهشی مرکز از ایشان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید.

 تبصره ۱۰- حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی مرکز به مدت ۴ سال خواهد بود .

ماده ۸- وظایف شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی و تعیین سیاست های پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزال ها و تصویب نهایی آنها از دیگر وظایف این شورا می باشد. همچنین این شورا می تواند پس از تصویب طرح های پیشنهادی از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با انتخاب ناظر برای هر طرح، مسئولیت پیگیری چگونگی اجرای طرح ها را به عهده داشته باشد.

ماده ۹- اعضاء مرکز

اعضاء مرکز و تخصص آنها به شرح زیر خواهد بود:

الف) اعضاء پیوسته: اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز شامل:

رئیس مرکز

معاون پژوهشی مرکز

اعضای هیئت علمی تمام وقت

کارشناسان پژوهشی تمام وقت

ب) اعضاء وابسته:

اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی و  یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که به دلیل اجرای طرح های تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند.

ماده ۱۰- فعالیت های مرکز

با توجه به اهداف کلی این مرکز، فعالیت های مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

۱- فعالیت های پژوهشی

۲- فعالیت های آموزشی

تبصره ۱۱- نظر به گستردگی علوم آزمایشگاهی و  نیز محدودیت در اختصاص کادر متخصص به هر یک از علوم، فعالیت های پژوهشی این مرکز در سه گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد:

۱- گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک

۲- گروه تحقیقات بنیادی

۳- گروه تحقیقات بالینی

فعالیت های آموزشی در سه محور عمده زیر خلاصه می شوند:

۱- همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی

۲- همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

۳- همکاری در آموزش بیماران جامعه

۴- بستر سازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ماده ۱۱- منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

د) اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب

تبصره ۱۲- تا زمان تصویب قطعی مرکز، اختصاص بودجه سالانه مرکز از طریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی می باشد.

تبصره ۱۳- تصویب بودجه طرح های پیشنهادی تا سقف ۵۰ میلیون ریال در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرح های بیش از ۵۰ میلیون ریال تا زمان تصویب رسمی مرکز از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت بررسی و تأمین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند.


دفعات مشاهده: 718 بار   |   دفعات چاپ: 299 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی می باشد.

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گرگان