پیام خود را بنویسید

کارگاه ها : کارگاه ها

کارگاه آزمون توجیهی دانشجویان ترم ۸ پرستاری مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ 
کارگاه نحوه نگارش طرح درس مدرس دکتر آسیه سادات بنی عقیل مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
کارگاه مهارت های ارتباطی مدرس دکتر آسیه سادات بنی عقیل مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
کارگاه رفتار حرفه ای و آزمون های ارزیابی کننده رفتار حرفه ای مدرس دکتر جویباری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
کارگاه برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی مدرس دکتر آسیه سادات بنی عقیل مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸
کارگاه تدریس در کلاس های بزرگ درس مدرس دکتر جویباری مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴
کارگاه آزمون قضاوت موقعیتی مدرس دکتر جویباری مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰
کارگاه مدیریت کلاس مدرس دکتر آسیه سادات بنی عقیل مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
کارگاه
انواع آزمون های جدید (کیفیچر) مدرس دکتر جویباری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
کارگاه 
نحوه نگارش طرح درس مدرس دکتر جویباری مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶
کارگاه توجیهی آسکی برای دانشجویان ترم ۷ پرستاری مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
کارگاه لاگ بوک جهت اساتید جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
کارگاه 
تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی در آموزش مدرس دکتر جویباری مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

کارگاه نحوه وارد کردن اطلاعات و داده ها به spdd در دانشکده پرستاری و مامایی با مشارکت مرکز تحقیقات مامایی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
کارگاه توجیهی لاگ بوک توسط EDO دانشکده پرستاری و مامایی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی (سال ۹۸)

کارگاه آموزشی طراحی و تدوین طرح درس دوره و جلسات درسی روزانه  مدرس دکتر لیلا جویباری با مشارکت edc  مورخ ۳/۲/۹۸
کارگاه ورود به عرصه و آشنایی با آزمون آسکی ۲۴/۶/۹۸

کارگاه عنوان چگونه ژورنال کلاب ارائه دهیم برای دانشجویان ترم ۳ ارشد سالمندی و ارشد مراقبتهای ویژه در دانشکده پرستاری و مامایی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال۹۷)
کارگاه آموزش به مددجو وخانواده ترم ششم گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی۲۶/۲/۹۷
کارگاه اعتبار بخشی ترم هفتم گروه آموزشی پرستاری اصول و فنون و مدیریت ۴/۲/۹۷
کارگاه جایگاه پرستار در برنامه ی پزشک خانواده ترم هفتم گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان ۲۵/۲/۹۷
کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی ترم هفتم گروه آموزشی پرستاری کودک و خانواده ۲۷/۱/۹۷
کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیر عامل ترم هشتم گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی ۷/۳/۹۷
کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده ترم ششم گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان ۱۹/۲/۹۷
 قوانین و مقررات حرفه ای عرصه پرستاری ترم ۸ پرستاری ۲۹/۶/۹۷
 کارگاه شیر مادر ترم ۴ پرستاری ۲۵/۹/۹۷
کارگاه شیر مادر ترم ۸ پرستاری ۸/۹/۹۷
کارگاه احیاء نوزاد ترم ۴ پرستاری ۱۸/۹/۹۷
کارگاه احیاء نوزاد ماه ترم ۸ پرستاری ۱۹/۷/۹۷
کارگاه مخاطرات شغلی ترم ۷ پرستاری ۱۳/۹/۹۷
کارگاه اخلاق حرفه ای در پرستاری ترم ۵ پرستاری ۲۲/۸/۹۷
کارگاه اعتبار بخشی ترم ۷ پرستاری ۲۷/۹/۹۷
کارگاه گزارش نویسی مرکز صیاد شیرازی جهت کلیه پرسنل صیاد شیرازی ۱۴/۹/۹۷
کارگاه ارتقاء فرایند دارو دهی مرکز طالقانی جهت کلیه پرسنل طالقانی ۲۸/۱۰/۹۷
کارگاه راهکار های خطاهای دارویی مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل ۱۴/۶/۹۷
کارگاه هموویژلانس مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل ۲۳/۸/۹۷
کارگاه احیاء نوزاد جهت کلیه پرسنل بخش icu صیاد ۱۳/۷/۹۷
کارگاه زخم بستر مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل ۱۹/۱۰/۹۷
کارگاه شیر مادر کلیه پرسنل طالقانی ۲۸/۱۰/۹۷
کارگاه نید کپ مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل ۲۷/۱۰/۹۷
مهارت های ارتباطی با بیماران (۴ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی ۶/۹/۹۷
تشخیص پرستاری (۴ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی ۱۳/۹/۹۷
گزارش نویسی در پرستاری (۴ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی ۲۷/۹/۹۷
کارگاه نوزاد سالم  (۴‌ ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی ۲۷/۹/۹۷
کارگاه پروسیجرهای بالینی مرکز طالقانی جهت دانشجویان پزشکی ۲۱/۱۰/۹۷
کارگاه پروسیجرهای بالینی مرکز طالقانی جهت دانشجویان پزشکی آذر ماه
کارگاه طرح درس دانشکده دندان پزشکی ۲۴/۸/۹۷
کارگاه آنالیز آزمون ها EDC دانشگاه طبق تقویم EDC 
کارگاه پروپزال نویسی کمیته تحقیقات دانشجویی ۱۸/۹/۹۷

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۹۶)
کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده ترم اول گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان۱۲/۴/۹۷
کارگاه کنترل عفونت در بیماران وبیمارستان ترم دوم گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی ۲۰/۱/۹۷
کارگاه ایمنی مددجو ترم سوم گروه آموزشی پرستاری اصول و فنون و مدیریت ۱۰/۲/۹۷
کارگاه مهارتهای زندگی ترم چهارم گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان ۱۹/۱۲/۹۶
کارگاه اخلاق حرفه ای ترم پنجم گروه آموزشی پرستاری کودک و خانواده ۱۶/۱۲/۹۶
کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم ۳ مامایی ۱۱/۹/۹۶ و۱۸/۹/۹۶ 
 کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم ۶ مامایی  ۹/۲/۹۶
احیاء نوزاد ترم ۷ مامایی ۸/۱۱/۹۶
احیاء بزرگسال وخانم باردار ترم ۷ مامایی ۷/۱۱/۹۶
کارگاه توجیهی ورود به فینال ترم ۷ مامایی ۸/۱۰/۹۶
 اورژانس های مامایی۱  (ارزیابی سلامت جنین) ترم ۷ مامایی ۹/۱۱/۹۶
اورژانسهای مامایی۲ (دیستوشی شانه) ترم۷ مامایی  مورخ ۹/۱۱/۹۶
اورژانسهای مامایی  ۳ (خونریزی ها) ترم ۷مامایی ۲۲/۱/۹۶
اورژانسهای مامایی  ۴ (پره اکلامپسی) ترم ۷ مامایی ۲۱/۱/۹۶
اورژانسهای مامایی  ۴ (پره اکلامپسی) سه شنبه و چهارشنبه ۸ و ۹ /۳/۹۷
کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم ۳  مورخ۱۱/۹/۹۶ و ۱۸/۹/۹۶
کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم ۶ مورخ ۹/۲/۹۶
احیاء نوزاد ترم ۷ یکشنبه صبح و عصر۸/۱۱/۹۶
احیاء بزرگسال وخانم باردار ترم هفتم ۷/۱۱/۹۶
احیاء بزرگسال وخانم باردار ترم هفتم ۷/۱۱/۹۶
کارگاه توجیهی ورود به فینال ترم هفتم ۸/۱۰/۹۶

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۹۵)
- کارگاه اخلاق حرفه ای گروه پرستاری کودک و خانواده مورخ ۳۱/۶/۹۵
- کارگاه مروری بر برخی از پروسیجر های رایج پرستاری به همرام کارعملی گروه پرستاری کودک و خانواده ۱۴/۷/۹۵
- کارگاه احیای نوزادان مورخ۲/۸/۹۵
- کارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو گروه پرستاری جامعه و روان ۲۶/۷/۹۵ کارگاه احیای کودکان ۳/۹/۹۵
- کارگاه ایمنی مددجو گروه پرستاری اصول و فنون و مدیریت ۳۰/۹/۹۵کارگاه مهارت های زندگی گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان ۴/۱۰/۹۵
- کارگاه اخلاق حرفه ای  گروه پرستاری کودک و خانواده ۹۵/۹/۲۴
- کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان گروه داخلی جراحی ۱۵/۹/۹۵
- کارگاه CPR (احیای قلبی ریوی) ۱۲/۱۱/۹۵
- کارگاه پروسیجرهای شایع در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ۵ و ۶/۱۲/۹۵
- کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی  فراگیران : دانشجویان ترم هفتم  مامایی  زمان : ۱۲/۱۰/۹۵
  - زایمان فیزیولوژیک ترم ۷ و ۸ و ۴ مامایی مورخ ۹و۱۰و۱۱/۱۲/۹۵
 - کارگاه احیاء بزرگسال  شنبه  هفته هفدهم ترم ۷
- کارگاه احیاء نوزاد هفته هفدهم یکشنبه و دوشنبه
- کارگاه شیر مادر هفته سیزدهم   ترم ششم 
 کارگاه زایمان فیزیولوژیک  هفته اول ترم ۴
-  کارگاه آموزشی آشنایی با روش های جستجوی  علمی و پایگاه های  اطلاعاتی علوم پزشکی در دو بازه زمانی ۱۷/۸/۹۵ و ۲۶/۸/۹۵ برای دانشجویان ارشد و دکتری
- کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مورخ ۱۰/۵/۹۶
 - کارگاه پروسیجر های ضروری برای دانشجویان پزشکی مورخ ۲۰/۱۰/۹۵   ارائه دهنده خانم دکتر سبزی
- کارگاه تازه های پرستاری نوزادان ۲۵/۶/۹۶ ارائه دهندگان: خانم مریم مظفری نیا و خانم دکتر خدیجه یزدی
- کارگاه گزارش نویسی بیمارستان پیامبر اعظم علی آباد خرداد ۹۵
- کارگاه پروسیجر های دانشجویان پزشکی در مر کز طالقانی ۲۰ اردیبهشت  ۲۴/۱۰/۹۴     و۲۰/۲/۹۵

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال۹۴)
     - کارگاه تفسیر CT شکم و لگن برای دانشجویان ارشد پرستاری مورخ۲۸/۷/ ۹۴
    - برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای قوانین و مقررات ۱/۷/۹۴
     - برگزاری کارگاه آموزشی شیر مادر ۲۲/۷/۹۴
     - برگزاری کارگاه آموزشی پروسیجرهای رایج در بخش های درمانی آذر ۹۴
- برگزاری کارگاه آموزشی احیاء کودکان و نوزادان ۱۳/۸/۹۴
- برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی ۱۴/۱۰/۹۴
-کلاس تفسیر بالینی ABG  برای دانشجویان ارشد پرستاری مورخ ۲۶/۸/۹۴
- برگزاری کارگاه مشاوره گروهی جهت دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی مورخ ۳۰/۱۰/۹۴ و ۱/۱۱/۹۴
- اجرای کارگاه های احیا نوزاد مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ و ۱۵/۱۰/۹۴
- احیاء بزرگسالان۱۶/۱۰/۹۴
- زایمان فیزیولوژیک ۱۲/۱۰/۹۴ و ۱۳/۱۰/۹۴ 
- کارگاه اخلاق حرفه ای برای پرستاران مرکز آموزشی ۵ آذر مورخ ۲۱/۱۱/۹۴
     - برگزاری کارگاه بازآموزی گزارش نویسی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان طالقانی
- کارگاه مهارت های مراقبت ویژه برای پرسنل پرستاری مراکز درمانی سطح استان توسط اساتید پرستاری
- کارگاه قوانین و مقررات قبل از ورود به عرصه گروه داخلی و جراحی ۸/۱۱/۹۴
- کارگاه پروسیجرضروری برای دانشجویان پزشکی در بیمارستان طالقانی ۲۰/۲/۹۵ و۲۰/۵/۹۵
- کارگاه آموزشی پروسیجرها برای دانشجویان ترم ۶ پرستاری در مورخه های ۱۷/۱۱/۹۴ ،۲۸/۱/۹۵  ،۱۵/۱۲/۹۴  و۲۵/۲/۹۵
- کارگاه شیر مادر پرستاری ۱۹/۱۲/۹۴
پروسیجر های رایج کودکان ۵/۱۲/۹۴
کارگاه ایمنی بیمار ۲۹/۹/۹۴
کا گاه مفاهیم عفونت های بیمارستانی و انواع آن و اقدامات پیشگیری کننده موثر در بالین ۲/۱۰/۹۴
- کارگاه شیر مادر ۶/۱۲/۹۴
- قوانین و مقررات مامایی ۲۸/۱۱/۹۴
-احیاء نوزاد ۱۵/۱۰/۹۴ و ۱۶/۱۰/۹۴
- زایمان فیزیولوژیک ۲۶/۱۱/۹۴ و ۲۷/۱۱/۹۴ و ۲۸/۱۱/۹۴
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر ۶/۱۲/۹۴
- زایمان فیزیولوژیک ۱۲/۱۰/۹۴  و ۱۳/۱۰/۹۴

کارگاههای آموزشی جهت پرسنل بهداشتی و درمانی توسط اساتید دانشکده پرستاری و مامایی
-کارگاه مقدماتی مشاوره جنسی( ۱۸-۱۹/۱۰/۹۲)
-کارگاه مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT( ۹-۱۰/۱۱/۹۲)
-کارگاه مشاوره تربیت جنسی کودک و نوجوان( ۱۶/۱۱/۹۲)
-کارگاه  آموزشی زایمان فیزیولوژیک( ۱۴-۱۵/۱۱/۹۲)
-کارگاه  آموزشی زایمان فیزیولوزیک( ۴-۵ /۱۰/۹۲)
کارگاه آموزشی دیستوشی شانه (۱/۱۲/۹۲)
برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۹۳)
-کارگاه  توجیهی دانشجویان جدیدالورود  تاریخ   ۳۱ /۶ /۹۳
-کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و ورود به عرصه  ترم ۸ پرستاری  -  چهارشنبه ۲۶/۶/۹۳ برگزار شد.
-کارگاه آموزشی "مروری بر اجرای پروسیجرهای رایج در بالین" ترم ۸ پرستاری- ۵/۹/۹۳
-کارگاه آموزشی شیر مادر ترم ۸ پرستاری  چهار شنبه ۷ /۸/ ۹۳
-کارگاه احیای کودک و نوزادان برای دانشجویان ترم ۸ پرستاری
- کارگاه اپی زیاتومی ترم ۵ مامایی  (هفته نهم و دهم ترم  ) چهارشنبه و پنجشنبه
- کارگاه آموزشی احیاء بزرگسال ترم مامایی  ۷ ( شنبه  ۱۳ دی  ماه۹۳  )  
- کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک ترم ۷  مامایی  (یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دی
-کارگاه آموزشی احیاء نوزاد و کودک ترم ۷ مامایی(سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ۹۳)
-کارگاه هم اندیشی اخلاق حرفه ای در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۳
-کارگاه آموزشی مبتنی بر تیم در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳
-کارگاه توجیهی تکمیل توجیهی جدول دو بعدی آزمونها در تاریخ۲۶/۹/۹۳

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۹۲)
-کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و ورورد به عرصه و قوانین و مقررات (۱۹/۱۱/۹۲)
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود( ۸/۷/۹۲)
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود( ۱۴/۱۱/۹۲)
- کارگاه آموزشی  احیا نوزاد و کودک ترم ۸ ( ۱۳/۹/۹۲)
- کارگاه آموزشی  احیا بزرگسال ترم ۸ ( ۱۴/۱۰/۹۲)
- کارگاه  آموزشی مروری بر اجرای پروسیجرهای رایج در بالین ترم ۸ (۲۹/۸/۹۲)
-کارگاه آموزشی شیر مادر ترم  ۵ (۱/۸/۹۲)
- کارگاه آموزشی  احیا نوزاد و کودک ترم ۷ ( ۲۲-۲۳/۱۰/۹۲)
- کارگاه آموزشی  احیا بزرگسال ترم ۷ ( ۱۵/۱۰/۹۲)
- کارگاه  آموزشی زایمان فیزیولوزیک ترم ۷ (۱۸-۱۷-۱۶/۱۰/۹۲)
-کارگاه آموزشی دیستوشی شانه ترم ۷ (۷/۱۲/۹۲)
-کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران ترم ۷(۲۶/۹/۹۲)

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۹۰)
- کارگاه توجیهی دانشجویان  ورودی ۹۰ برای دانشجویان جدید الورود پرستاری و مامایی۲۸/۶/۹۰ 
- زایمان فیزیولوژیک جهت پرسنل درمان به درخواست معاونت درمان برای پرسنل درمان۸ و ۹ /۵/۹۰  
- کارگاه زایمان فیزیولوؤیک رزیدنتها ی زنان ورودی مهر ۹۰ به درخواست معاونت درمان برای رزیدنتهای زنان   ۷/۶/۹۰
- مروری بر اجرای پروسیجرهای رایج در بالین برای دانشجویان  پرستاری ۱۰/۸/۹۰
- احیاء نوزاد و کودک  برای دانشجویان ترم ۸  پرستاری۲۵ /۸/۹۰
- ترویج تغذیه با شیر مادر برای دانشجویان ترم ۴  پرستاری و ترم ۵ مامایی ۲/۹/۹۰
- احیاء بزرگسالان برای دانشجویان ترم  ۷  پرستاری ۷/۱۰/۹۰
- احیاء بزرگسالان برای دانشجویان ترم  ۷  پرستاری ۱۰/۱۰/۹۰
- احیاء نوزاد برای دانشجویان ترم ۷ مامایی ۱۱ و ۱۲ /۱۰/۹۰
- زایمان ایمن برای دانشجویان ترم ۷ مامایی ۱۷/۱۰/۹۰

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۸۸)
- کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری      ۹/۳/۸۸و۱۰/۳/۸۸
- کارگاه توجیهی ورود به عرصه دانشجویان مامایی   ۲۱/۶/۸۸
- کارگاه توجیهی(مقررات آموزشی) دانشجویان جدیدالورود ۵/۷/۸۸
-کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان ( زایمان ایمن ) برای پرسنل معاونت درمان ۱۱/۹ لغایت۱۲/۹/۸۸
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان مامایی    ۱۹/۹/۸۸
-کارگاه آموزشی مهارتهای بخیه زدن برای دانشجویان پرستاری ۲۳/۹/۸۸
-  کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری ۲۸/۹/۸۸ و۲۹/۹/۸۸
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان پرستاری    ۲/۱۰/۸۸
- کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری ۱۲و۱۳/۱۰/۸۸
- کارگاه احیاء نوزاد دانشجویان مامایی ۱۳و۱۴/۱۰/۸۸
-کارگاه CPR دانشجویان مامایی ۱۵/۱۰/۸۸
- کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان (زایمان فیزیولوژیک )از ۱۹تا ۲۲/۱۰/۸۸
-کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ۱۲/۱۱/۸۸

 برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال ۸۷)
- کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان ( زایمان ایمن ) برای دانشجویان مامایی   ۳۱/۲ و ۱/۳/۸۷
- کارگاه مایع درمانی بر اساس معادلات استاندارد برای پرسنل معاونت درمان  ۵/۳/۸۷
- کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری      ۲۰و۲۱ /۳/۸۷
- کارگاه CPR برای پرسنل معاونت درمان   ۴ و ۵/۴/۸۷
-  کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان ( زایمان ایمن ) برای پرسنل بیمارستان دزیانی
- کارگاه اسهال حاد و بیماریهای اسهالی برای پرسنل معاونت درمان  ۱۴/۵/۸۷
- کارگاه توجیهی ورود به عرصه دانشجویان مامایی   ۲۳/۶/۸۷
- کارگاه آموزشی و توجیهی کارآموزی بهداشت مدارس دانشجویان مامایی   ۶/۷/۸۷
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ۱۳/۷/۸۷
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان مامایی    ۷/۹/۸۷
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر برای پرسنل معاونت درمان  ۲/۱۰/۸۷
- کارگاه CPR دانشجویان پرستاری نا پیوسته  ۹و۱۰ /۱۰/۸۷
-  کارگاه CPR دانشجویان پرستاری     ۱۰و۱۱ /۱۰/۸۷
- کارگاه احیاء نوزاد دانشجویان مامایی   ۱۵و۱۴ /۱۱/۸۷
- کارگاه کارآموزی ورود به عرصه دانشجویان پرستاری   ۱۶/۱۱/۸۷
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ۱۲/۱۲/۸۷
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان پرستاری    ۲۱/۱۲/۸۷
- کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان (زایمان فیزیولوژیک ) ۲۱/۱۲/۸۷

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی سال (۸۶)
- برگزاری کارگاه شیر مادر جهت دانشجویان ترم ۶ مامایی - ۲۲/۱/۸۶
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت دانشجویان ترم ۸ مامایی – ۱ الی ۴/۴/۸۶
- برگزاری کارگاه CPR نوزاد جهت دانشجویان ترم ۶ مامایی – ۳۱/۲ /۸۶ و ۱/۳/۸۶
- برگزاری کارگاه CPR نوزاد جهت دانشجویان ترم ۸ مامایی – ۲۶و۲۷/۲/۸۶
- برگزاری کارگاه مهارت های زندگی جهت مربیان - ۲۶و۲۷/۳/۸۶
- برگزاری کارگاه CPR جهت دانشجویان پرستاری - ۱۹و۲۰/۳/۸۶
- برگزاری کارگاه شیر مادر جهت دانشجویان ترم ۵ مامایی -۸/۸/۸۶
- برگزاری کارگاه توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود- ۲۱/۷/۸۶
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت پرسنل معاونت بهداشتی- ۲۶ و ۲۷ آبان
- برگزاری کارگاه CPR جهت دانشجویان پرستاری - ۲۰و۲۱/۹/۸۶
- برگزاری کارگاه CPR جهت دانشجویان مامایی - ۱۵و۱۶/۱۰/۸۶
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت پرسنل درمان- ۲۴ و ۲۵/۹/۸۶
- برگزاری کارگاه اورژانسهای مامایی برای پرسنل درمان- ۱۶/۱۰/۸۶
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت پرسنل درمان- ۱ و ۲/۱۱/۸۶
 
 

دفعات مشاهده: 4854 بار   |   دفعات چاپ: 492 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb