پیام خود را بنویسید

دانشگاههای ایران و سایر کشورها : دانشگاههای ایران و سایر کشورها

  دانشگاه‌های دولتی

  دانشگاه آبادان

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه اراک

  http://www.araku.ac.ir

  دانشگاه ارومیه

  http://www.urmia.ac.ir

  دانشگاه اصفهان

  http://www.ui.ac.ir

  دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

  http://www.alzahra.ac.ir

  دانشگاه امام رضا ع

  http://www.imamreza.ac.ir

  دانشگاه امیرکبیر

  http://www.aut.ac.ir

  دانشگاه ایلام

  http://www.ilam.ac.ir

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  http://www.basu.ac.ir

  دانشگاه بیرجند

  http://www.birjand.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  http://www.ikiu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  www.iniu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی چاه بهار

  http://www.iuc.ac.ir

  دانشگاه تبریز

  http://www.tabrizu.ac.ir

  دانشگاه تربیت مدرس

  http://www.modares.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم

  http://www.tmu.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  http://www.azaruniv.edu

  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  http://www.sttu.ac.ir

  دانشگاه تهران

  http://www.ut.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

  http://www.shirazjju.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان

  http://www.isatc.ac.ir

  دانشگاه خلیج فارس

  http://www.pgu.ac.ir

  دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  http://www.kntu.ac.ir

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  http://www.razi.ac.ir

  دانشگاه زابل

  http://www.zabol.ac.ir

  دانشگاه زنجان

  http://www.znu.ac.ir

  دانشگاه سمنان

  http://www.semnan.ac.ir

  دانشگاه سهند تبریز

  http://www.sut.ac.ir

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  http://www.usb.ac.ir

  دانشگاه شاهد

  http://www.shahed.ac.ir

  دانشگاه شمال

  http://www.shomal.ac.ir

  دانشگاه شهرکرد

  http://www.sku.ac.ir

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  www.uk.ac.ir

  http://www.sbuk.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی

  http://www.sbu.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی لرستان

  http://www.tu.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران اهواز

  http://www.cua.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول

  http://www.nbd.ac.ir

  دانشگاه شهید رجایی

  http://www.srttu.ac.ir

  دانشگاه شیخ مفید قم

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه شیراز

  http://www.shirazu.ac.ir

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  http://www.pwit.ac.ir

  دانشگاه صنعت نفت

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  http://www.iut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  http://www.shahroodut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شریف

  http://www.sharif.ac.ir

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  www.mut.ac.ir

  دانشگاه علامه طباطبائی

  http://www.atu.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت اراک

  http://www.iustarak.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  http://www.iust.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت بهشهر

  http://www.bust.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  http://www.uswr.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

  http://www.iuwrs.ac.ir

  دانشگاه علوم پایه دامغان

  http://www.dubs.ac.ir

  دانشگاه علوم حدیث

  http://www.hadith.ac.ir

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

  www.iust.ac.ir

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  www.peysab.ac.ir

  دانشگاه فردوسی مشهد

  http://www.um.ac.ir

  دانشگاه فنی حرفه‌ای

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه قشم

  http://www.qeshm.ac.ir

  دانشگاه قم

  http://www.qom.ac.ir

  دانشگاه کاشان

  http://www.kashanu.ac.ir

  دانشگاه کردستان

  http://www.uok.ac.ir

  دانشگاه گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه گیلان

  http://www.guilan.ac.ir

  دانشگاه لرستان

  http://www.lu.ac.ir

  http://www.lu.irost.net

  دانشگاه مازندران

  http://www.umz.ac.ir

  http://www.umcc.ac.ir

  دانشگاه مجازی شریف

  http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

  دانشگاه محقق اردبیلی

  http://uma.ac.ir

  دانشگاه مفید

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  http://www.vru.ac.ir

  دانشگاه هرمز گان

  http://www.hormozgan.ac.ir

  دانشگاه هنر

  http://www.art.ac.ir

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  http://www.tiartuni.ac.ir

  دانشگاه یاسوج

  http://213.176.47.10

  http://www.yu.ac.ir

  دانشگاه یزد

  http://www.yazduni.ac.ir

  دانشگاه‌های پیام نور

  دانشگاه پیام نور

  http://www.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور اسفراین

  http://www.pnues.ac.ir

  دانشگاه پیام نور بوشهر

  http://www.pnu5b.ac.ir

  دانشگاه پیام نور جهرم

  http://www.pnuj.ac.ir

  دانشگاه پیام نور سرخس

  http://www.pnus.ac.ir

  دانشگاه پیام نور شیراز

  http://www.spnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور قم

  http://www.qum.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور نیشابور

  http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

  دانشگاه‌های علوم پزشکی

  دانشگاه ‌بهداشت ‌و انستیتو ‌تحقیقات ‌بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران

  www.sphtums.ac.ir

  آکادمی علوم پزشکی ایران

  http://www.ams.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اراک

  http://www.arakmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  http://www.arums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  http://www.umsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  http://www.mui.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز‏

  http://www.aums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  http://www.iums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  http://www.medilam.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  http://www.mubabol.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

  http://www.bmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  http://www.bpums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

  http://behzisty.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  http://www.bums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  http://www.tbzmed.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

  http://www.medicine.mainpage.net

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  http://www.tums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  http://www.rums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  http://www.zdmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  http://www.zums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

  http://www.medsab.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  www.sem-ums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  http://www.sbmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  http://www.ssu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  http://www.sums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی فسا

  http://www.fums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  http://www.qums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  http://www.kaums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  www.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  http://www.kmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  http://www.kums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  http://www.golestangums.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  http://www.gums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  http://www.lums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  http://www.mmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  http://www.mums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  http://www.umsha.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  http://www.yums.ac.ir

  دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

  http://www.cancer-institute.ac.ir

  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

  دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

  http://www.iauabadan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آباده

  http://www.iauabadeh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

  http://www.iauazadshahr.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آستارا

  http://www.iau-astara.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آشتیان

  http://www.iau-ashtian.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آمل

  http://www.iauamol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

  http://www.abarkouhiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

  http://www.iau-abhar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اداره کل تربیت بدنی

  http://www.iausport.org

  دانشگاه آزاد واحد اراک

  http://www.iau-arak.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

  http://www.iaua.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد استهبان

  http://www.iauestahban.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

  http://www.iiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اقلید

  http://www.iaueghlid.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد انار

  http://www.iauanar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد اهر

  http://www.iau-ahar.ac.ir/

  اهواز – علوم و تحقیقات

  http://www.iau-asrc.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر

  http://www.iau-iranshahr.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایلام

  http://www.ilam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بابل

  http://www.baboliau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بافت

  http://www.iau-baft.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بجنورد

  http://www.bojnourdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بردسیر

  http://www.bardsiriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بم

  http://www.bam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بناب

  http://www.bonabiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی

  http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

  http://www.iauba.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

  http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بوشهر

  http://www.iaubushehr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بهبهان

  http://www.behbahaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بیرجند

  http://www.iau-birjand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

  http://www.iaupmogan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

  http://www.iautmu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پیشوا

  http://www.iauvaramin.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تاکستان

  http://www.tiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تبریز

  http://www.iaut.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تربت جام

  http://www.iautj.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

  http://www.torbat-h-iau.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفت

  http://www.taftuniv.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفرش

  http://www.iautb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

  http://www.azad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد جهرم

  http://www.iaujahrom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد جیرفت

  http://www.azadjiroft.com/

  دانشگاه آزاد واحد خاش

  http://www.iau.khash.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خدابنده

  http://www.khiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خمین

  http://www.iaukhomein.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

  http://www.cohandej-un.net

  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  http://www.khuisf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خوی

  http://www.iaukhoy.org

  دانشگاه آزاد واحد داراب

  http://www.iaudarab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دامغان

  http://www.damghaniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد اسلامی

  http://www.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دزفول

  http://www.iaud.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

  http://www.iaudolatabad.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دهدشت

  http://www.iaudehdasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رشت

  http://www.iaurasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

  http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://roudehen.persianblog.com/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://www.iauro.org

  دانشگاه آزاد واحد زابل

  http://www.iauzabol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد زاهدان

  http://www.iauzah.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زرند

  http://www.iau-zarand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زنجان

  http://www.azu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ساری

  http://iausari.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ساوه

  http://www.iau-saveh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سبزوار

  http://www.iaus.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سپیدان

  http://www.iausepidan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سمنان

  http://www.semnaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سنندج

  http://www.iausanandaj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

  http://www.iausk.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سیرجان

  http://www.iausirjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شاهرود

  http://www.iau-shahrood.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شبستر

  http://www.iaushab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شمال

  http://www.iaunt.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شوشتر

  http://www.iau-shoushtar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

  http://www.iaumajlesi.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

  http://www.iaush.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  http://www.iausr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیراز

  http://www.iaushiraz.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیروان

  http://www.iau-shirvan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  http://sr.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

  http://www.aliabadiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فارس

  http://www.fsriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فراهان

  http://www.iau-farahan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فردوس

  http://www.ferdowsiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فسا

  http://www.iaufasa.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

  http://www.falavarjan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

  http://www.iaufb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

  http://www.iauf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

  http://www.ghaemshahriau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قاینات

  http://www.qaen-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قزوین

  http://www.gazviniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قم

  http://www.azad-qom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قوچان

  http://www.iauq.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iauk.net

  دانشگاه آزاد واحد کاشمر

  http://www.iau-kashmar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرج

  http://www.kiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

  http://www.iauksh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iaukazeroon.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کرمان

  http://www.iauk.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گچساران

  http://www.iaug.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرگان

  http://www.gorganiau.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرمسار

  http://www.iau-garmsar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گلپایگان

  http://www.giau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لارستان

  http://www.iaularestan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد لامرد

  http://www.iaulamerd.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

  http://www.iau-lahijan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماکو

  http://www.maku-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

  http://www.mahshahriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه

  http://www.mau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان

  http://www.mouniv.org

  دانشگاه آزاد واحد مراغه

  http://www.iau-maragheh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

  http://www.iau-boukan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرند

  http://www.marandiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

  http://www.miau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mshdiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mashdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد منطقه یک

  http://www.iauro.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مهاباد

  http://www.iau-mahabad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  http://www.iaum.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد میانه

  http://www.m-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

  http://www.maybod.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نائین

  http://www.naeiniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد نتایج دانشگاه آزاد

  http://www.ana.ir

  http://www.azmoon.org

  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

  http://www.iaun.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نراق

  http://www.iau-narag h.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نطنز

  http://www.natanziau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نور

  http://www.iaunur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز

  http://www.iauneyriz.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نیشابور

  http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ورامین

  http://www.iauvaramin.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد همدان

  http://www.iauh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یاسوج

  http://www.iauyasooj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یزد

  http://www.iauyazd.ac.ir/

 

 

  راهنمای دانشگاه‌های جهان http://www.braintrack.com

  دانشگاه ‌ های سایر کشوره

 

  دانشگاه آریزونا آمریکا

 http://www.asu.edu

  دانشگاه استانفورد آمریکا

  http://www.stanford.edu

  دانشگاه اسیوط مصر

  http://www.aun.eun.eg

  دانشگاه آکسفورد

  http://www.ox.ac.uk

  دانشگاه انسرب فرانسه

  http://www.enserb.u-bordeaux.fr

  دانشگاه انگرز فرانسه

  http://www.univ-angers.fr

  دانشگاه اورلینز فرانسه

  http://www.univ-orleans.fr

  دانشگاه برلین آلمان

  h ttp://www.fu-berlin.de

  دانشگاه بین المللی اسلا می مالز ی

  http://www.iiu.edu.my

دانشگاه تولوز فرانسه http://www.univ-tlse1.fr/

  دانشگاه صنعتی جنوب چین

  http://www.scut.edu.cn

  دانشگاه فر ی ‏ برگ آلمان

  http://www.uni-freiburg.de

  دانشگاه فلوریدا آمریکا

  http://www.ufl.edu

  دانشگاه کاتانیا ایتالیا

 http://www.unict.it

  دانشگاه کو اینز کانادا

  http://www.queensu.ca

  دانشگاه کویت

  http://www.kuniv-edu.kw

  دانشگاه کیل آلمان

  http://www.uni-kiel.de

  دانشگاه گنوا ایتالیا

  http://www.unige.it

  دانشگاه لوییس : ایتالیا

  http://www.luiss.it

  دانشگاه لیون فرانسه

  http://www.ec-lyon.fr

  دانشگاه ماساچوست آمریکا

  http://web.mit.edu

  دانشگاه مسینا ایتالیا

  http://www.unime.it

  دانشگاه مک گیل کانادا

  http://www.mcgill.ca

  دانشگاه می ‏ چیگان آمریکا

  http://www.umich.edu

  دانشگاه هاروارد آمریکا

  http://www.harvard.edu

  دانشگاه هیدلبرگ آلمان

  http://www.uni-heidelberg.de

  دانشگاه واشنگتن آمریکا

  http://www.wsu.edu

  دانشگاه ویکتوریا نیوزلند

  http://www.vuw.ac.nz

  http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ-full.html فهرست 3000 دانشگاه و موسسه آموز شی و اینترنتی

  فهرست دانشگاهها ی 88 کشور جهان و اینترنتی http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/geog.html


دفعات مشاهده: 6218 بار   |   دفعات چاپ: 2883 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 202 بار   |   0 نظرCAPTCHA