کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1395/11/3 | 

معرفی
دانشجویان یکی از ذی نفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آمورزشی ضروری است. سازماندهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آشکار می سازد.
کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی در راستای ارتقای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه و با هدف مشارکت فعال دانشجویان در فرآیند های آموزشی و پژوهشی تشکیل شده و با ایجاد کارگروه های مختلف سعی دارد از ظرفیت های دانشجویی برای توانمندسازی ایشان و پاسخ به نیازهای دانشجویی در زمینه های مختلف بهره گیرد. اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی


 آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش 


شرایط عضویت دانشجویان
 علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی(سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو در جهت ارتقای آموزش و...
احراز معدل حداقل ۱۴ در آخر نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت
عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو
 شایستگی از لحاظ آموزشی 
 متعهد به اخلاق پژوهشی و رعایت اصول پژوهشی
 احساس مسؤولیت در قبال کمیته و اعضای آن 
 پایبندی به ارزشها و اصول فرهنگی و اجتماعی 
 تلاش در جهت شکوفا کردن استعدادهای خود در زمینه‌های 


شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
 بستر سازی در جهت توانمند سازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 (برگزاری سمینار، کارگاه و دوره های آموزشی، ارائه مشاوره به دانشجویان)
 برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی
 مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه
 خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
 به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستند سازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی
 همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیاز سنجی، طراحی، طراحی ، اجزا و ارزشیابی 
 همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی
 همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نو آورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
 بستر سازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرآیندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
 جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نو آورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز  مطالعات دانشگاه
 تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
 
مشارکت در فرآیند شناسایی چالش ها و نیازهای آموزشی دانشکده ها
 مشارکت در توانمندسازی سیستم آموزشی دانشگاه برای رفع چالش ها و ارتقاء کیفیت آموزشی
 مشارکت در اجرای بسته های تحول در آموزش علوم پزشکی
 مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده ها و فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهش در آموزش
 برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و تعامل با سایر دانشجویان و اساتید در راستای بهبود سیستم آموزشی
 برگزاری کارگاهها، سمینارها و همایش های مرتبط با حوزه آموزش پزشکی


اهداف کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه‌های پژوهش در آموزش برای تمام دانشجویان
 گسترش نوآوری و کارآفرینی
 شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
 نظام‌مند کردن حضور موثر در مجامع علمی بین‌المللی
 گسترش روابط عمومی و انتشاراتاعضای کمیته دانشجویی :

۱- رئیس کمیته دانشجویی: معاون آموزشی دانشگاه (آقای دکتر تقی امیریانی)
۲- رئیس کمیته دانشجویی: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( دکتر تورج فرازمندفر)
۳-دبیر کمیته دانشجوییضحی ریاحی
۵- مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه: دکتر سیما بشارت
۶- کارشناس: زهرا ساوری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)