زمان بندی خدمات : زمان بندی خدمات

  AWT IMAGE صدور گواهی خروج از کشور :

  1- مرحله اول مکاتبه (حداقل یک تا سه روز)

  1- اخذ گواهی اشتغال به تحصیل ، فاقد ارزش ترجمه با قید زمانی خروج و ورود به کشور جهت دفتر حقوقی دانشگاه

  2- تهیه نامه جهت دفتر حقوقی توسط کارشناس خدمات آموزشی

  3- تایید رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان

  4- امضاء مدیر امور آموزشی دانشگاه

  5- ارسال توسط دبیرخانه معاونت آموزشی

  6- بایگانی

   

  2- مرحله دوم مکاتبه (یک تا سه روز)

  1- دریافت پاسخ دفتر حقوقی دانشگاه در قالب اخذ ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی

  2- تایید کارشناس خدمات آموزشی

  3- تایید رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان

  4- معرفی ذینفع به حوزه نظام وظیفه با تایید رئیس دانشگاه

 

   AWT IMAGE صدور گواهی معدل(حداقل یک ساعت - حداکثر یک روز کاری)

  1- درخواست دانشجو 

  2- ارجاع به مدیریت آموزش

  3- ارجاع به رئیس اداره امور آموزشی

  4- ارجاع به کارشناس رشته مربوطه

  5- دریافت پرونده تحصیلی از بایگانی

  6- تهیه پیش نویس در سیستم اتوماسیون

  7- ارسال به رئیس اداره امور آموزشی و دانش آموختگان جهت تایید

  8- ارسال به مدیریت آموزش جهت امضاء الکترونیکی

  9- ارسال مدیر به دبیرخانه جهت ثبت

  10- پرینت نامه و تحویل به دانشجو

  11-تحویل پرونده به بایگانی

 

AWT IMAGEصدور تاییدیه تحصیلی (در صورت تکمیل مدارک یک ساعت)
1)وصول نامه از محل در خواست شده
2)ثبت نامه فوق در دبیرخانه معاونت
3)درخواست پرونده ذینفع از بایگانی
4)استعلام صندوق رفاه (مانده بدهی دارد یا تسویه حساب دارد)
5)پیش نویس نامه توسط کارشناسان آماده می شود.
6)تاییدیه توسط رئیس اداره امور آموزشی و دانش آموختگان
7)امضاءالکترونیکی مدیر آموزش
8)دبیر خانه ثبت – پرینت نامه- ارسال نامه

 

 AWT IMAGEصدور گواهی اشتغال به تحصیل( حداقل 30 دقیقه )

  1- درخواست دانشجو در دانشکده مربوطه

  2- صدور گواهی در دانشکده

  3- بررسی کارشناس آموزش در اداره کل

  4- تایید رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان

  5- امضاء مدیر آموزش

  6- ثبت در دبیرخانه و ارسال به مرکز مورد نظر

  7- بایگانی

 

AWT IMAGE  بررسی پرونده فارغ التحصیلی و پورتال دانش آموختگان به وزارت متبوع (به مدت 2 هفته)

  1-وصول ریزنمرات و تاییدیه فارغ التحصیلی دانشجویان از دانشکده ها

  2- وصول‌ فرم بدهی از مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  3- بررسی کار کارشناسی در اداره امور آموزش و دانش آموختگان توسط کارشناس رشته

  4- تهیه فرم پیش نویس فراغت از تحصیل توسط کارشناس رشته

  5- تایید کارشناس رشته

  6- تایید رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان

  7- امضاء مدیر آموزش

  8- امضاء و تایید معاون آموزشی دانشگاه

  9-پورتال به وزارت متبوع  

 

 AWT IMAGE فرایند صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی و دانشنامه یا اصل مدرک (حداقل یک روز کامل کاری  حداکثر:دو روز کاری )

  1- گواهی پایان طرح یا معاف از طرح نیروی انسانی.

  2- گواهی تسویه حساب صندوق رفاه

  3- پروانه دائم پزشکی برای رشته های پروانه دار در صورت داشتن پروانه دائم.

  4- کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی.

  5- تصویر شناسنامه یا کارت ملی (تمام صفحات)

  6- دو قطعه عکس 4*3

  7- گواهی کار از محل خدمت با قید شروع و پایان و الزام یک شیفت کاری. 

  8- تمبر هزار تومانی از بانک ملی یا واحد امور مالی معاونت آموزشی.

  9- نگارش مجوز در پورتال معاونت آموزشی وزارت توسط کارشناس خدمات آموزشی

  10- پرینت و بررسی مجوز توسط کارشناس رشته

  11- تائید مجوز توسط رئیس اداره امور آموزشی و دانش آموختگان

  12- امضاء مجوز توسط مدیر آموزش

  13- تحویل رونوشت مجوز به ذینفع

  14- خوشنویسی دانشنامه

  15- امضاء رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه

  16- تحویل به ذینفع پس از اخذ رسید

  17- نگارش گواهی معدل به همراه مدراک

   تبصره 1: در صورت کامل بودن مدارک پرونده بررسی می شود

  تبصره2: در صورت ناقص بودن مدارک جهت رفع نقص به ذینفع اطلاع داده می شود

  

AWT IMAGE صدور گواهی نامه موقت تحصیلی (در صورت تکمیل بودن مدارک یکساعت)

  1- گواهی پایان طرح یا معاف از طرح.

  2- گواهی تسویه حساب صندوق رفاه یا استعلام از صندوق رفاه عدم بدهی معوقه تا تاریخ درخواست صدور .

  3- تصویر شناسنامه و کارت ملی (توضیحات)

  4- یک قطعه عکس 4*3

  5- تمبر هزارتومانی از بانک ملی یا امور مالی معاونت آموزشی.

  6- گرفتن پرونده تحصیلی از بایگانی معاونت

  7- پاراف کارشناس خدمات آموزشی و تائید  رئیس اداره امورآموزشی و دانش آموختگان.

  8- امضاء مدیر امور آموزشی.

  9- اخذ رسید و گواهی به ذینفع.

  10- عودت پرونده به بایگانی معاونت آموزشی

 AWT IMAGEاستعلام ازسازمان سنجش آموزش کشور

1- درخواست دانشجو
2-ثبت دبیر خانه معاونت آموزشی
3-ارجاع به مدیر امور آموزش
4-ارجاع به رئیس اداره امور آموزشی ودانش آموختگان
5-ارحاع به کارشناس خدمات آموزشی
6-تهیه پیش نویس نامه
7-تایید نامه توسط رئیس اداره امور آموزشی ودانش آموختگان
8-امضا مدیر امور آموزشی
9-ثبت دبیر خانه وتحویل نامه به ذینفع یا ارسال به سازمان سنجش

 

AWT IMAGEفرمهای میهمانی وانتقالی

  الف-دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه
1-درخواست دانشجو در دانشکده
2-طرح درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده
3-در صورت تصویب و موافقت دانشکده ،ارسال فرم به اداره امور آموزشی
4-طرح درخواست دانشجو با نامه دانشکده در شورایی آموزشی دانشگاه
5-ارسال فرم میهمانی یا انتقالی با امضاء مدیر به دانشگاه مورد درخواست.

 ب)دانشجویان در حال تحصیل در سایر دانشگاه ها
1)ثبت درخواست دانشجو در دبیرخانه معاونت و سامانه ثبت درخواستهای انتقالی و میهمانی.
2)ارسال درخواست دانشجو جهت بررسی واظهار نظر به دانشکده
3)دریافت اظهارنظر دانشکده ها و طرح در شورای آموزشی دانشگاه

4)اعلام موافقت یا مخالفت به دانشگاه مقصد.

   AWT IMAGE ارسال پرونده انتقالی دانشجویان

  1- مراجعه دانشجو برای تسویه حساب به دانشکده

  2- ارسال ریزنمرات و فرم تسویه حساب و کارت دانشجویی از دانشکده به اداره امور آموزشی و دانش آموختگان

  3- دریافت پرونده تحصیلی دانشجو از بایگانی

  4- گرفتن اصل مدارک ثبت نامی از بایگانی پرونده

  5- گرفتن لیست تصویری سازمان سنجش و کارنامه تغییر رشته و انتقال و کارت شرکت در آزمون از بایگانی

  6- تهیه پیش نویس نامه ارسال مدارک

  7- تایید کارشناس و رئیس اداره امور آموزشی

  8- امضاء مدیر امور آموزشی به صورت الکترونیکی

  9- گرفتن کپی از مدارک ثبت نامی قبل از تحویل به دبیرخانه

  10- تحویل اصل مدارک قابل ارسال به دبیرخانه

  11- ارسال پرونده از دبیرخانه به دانشگاه انتقالی یافته دانشجو

   

  AWT IMAGEارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به دانشگاهها جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

  1- وصول نامه از دانشگاه درخواست کننده

  2- مراجعه به بایگانی جهت دریافت پرونده

  3- استعلام از صندوق رفاه جهت تعیین وضعیت میزان بدهی. 

  4- انجام تعهدات قانونی در صورت عدم رابطه بین رشته مقطع قبلی و مقطع بالاتر در حال تحصیل

  5- تهیه پیش نویس جهت ارسال ریزنمرات

  6- تایید کارشناس خدمات آموزشی

  7- تائید رئیس اداره امور آموزشی و دانش آموختگان

  8- امضاء توسط مدیر امور آموزشی

  9- ارسال توسط دبیرخانه به دانشگاه درخواست کننده

  10- تحویل اوراق به بایگانی معاونت آموزشی

 

  

  

   

 

 


دفعات مشاهده: 2200 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb