[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: پزشكي
:: پيراپزشكي
:: پرستاري و مامايي
:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
1 آقاي دکتر رامین آذرهوش
2 آقاي دکتر مهرداد آقایی شبانکاره
3 آقاي دکتر محمد مهدی ابراهیمی
4 دکتر جهانبخش اسدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
5 خانم دکتر نازیلا البرزی
6 آقاي دکتر تقی امیریانی
7 دكتر حسین امینی | مقالات چاپ شده
8 آقاي دکتر ادوارد اوهانجانیانس
9 آقاي دکتر محمد باقری
10 آقاي دکتر ناصر باقری
11 خانم دکتر سپیده بخشنده نصرت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
12 دكتر حمیدرضا بذرافشان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
13 خانم دکتر افسانه برقعی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
14 خانم دکنر نگار برومند
15 آقاي دکتر اردشیر بنی کریمی
16 خانم دکتر افسانه تابنده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
17 دكتر دکتر رامین تاج بخش | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
18 آقاي دکتر محمدحسین تازیکی
19 آقاي دکتر محمدصادق تازیکی
20 دكتر علیجان تبرائی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
21 آقاي دکتر حمیدرضا تجری
22 آقاي دکتر حمید جوادی
23 آقاي دکتر مهرداد جهانشاهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
24 آقاي دکتر سید حسن حسینی خواه
25 آقاي دکتر سید محمود حسینیان
26 دكتر سید مهران حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان
27 خانم دکتر بهناز خدابخشی
28 آقاي دکتر حسین خسروی
29 آقاي دکتر وحید خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
30 آقاي دکتر علیرضا خوش بین خوش نظر | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي
31 آقاي دکتر محمد دهقان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
32 آقاي دکتر محمدرضا راجی
33 آقاي دکتر سیامک رجائی
34 آقاي دکتر رضا رحمتی
35 خانم دکتر کتایون رحمدل
36 آقاي دکتر محمدرضا رمضانی
37 آقاي دکتر حاج محمد ساتلقی
38 آقاي دکتر هادی سالاری | توصيف مختصر
39 آقاي دکتر سعید سالکی
40 آقاي دکتر محمد سبحانی
41 آقاي دکتر حمید سپهری
42 آقاي محسن سعیدی
43 دكتر شهریار سمنانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
44 خانم دکتر اختر سیفی
45 دكتر رضا شاهسونی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
46 خانم دکتر غزاله شجاع رضوی
47 آقاي دکتر میر محمد حسینعلی شریفیان دوائی
48 آقاي دکتر مجید شهبازی
49 آقاي دکتر احمدعلی شیرافکن
50 آقاي دکتر باقر صادقی
51 آقاي دکتر عارف صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده
52 آقاي دکتر محمد صالحی
53 خانم دکتر سیما صدیقی
54 خانم دکتر بارانک صفائیان
55 آقاي دکتر حشمت اله طاهرخانی | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
56 آقاي دکتر حمید عبادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
57 آقاي دکتر عبداله عباسی | توصيف مختصر
58 آقاي دکتر علی عسلی
59 خانم دکتر سمیرا عشقی نیا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده
60 آقاي دکتر داود فتحی
61 آقاي دکتر مهران فرج اللهی
62 خانم دکتر مهناز فولادی نژاد
63 دكتر عزت الله قائمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
64 آقاي دکتر بهروز قاضی مقدم
65 آقاي دکتر بابک قدسی
66 آقاي مصطفی قربانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
67 خانم صغری السادات قریشی
68 آقاي دکتر ارازبردی قورچائی
69 خانم دکتر الهام کاشانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
70 خانم دکتر وحیده کاظمی ن‍ژاد
71 آقاي محمد جواد کبیر
72 آقاي دکتر عباسعلی کشتکار | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | معرف‌ها
73 خانم دکتر ماندانا کلیشادی
74 خانم دکتر رقیه گلشاء
75 خانم دکتر فرانک گلعلی پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
76 دكتر دکتر محمد جعفر گلعلی پور | توصيف مختصر | مقالات چاپ شده
77 خانم دکتر الهام مبشری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده
78 خانم دکتر فاطمه محمدزاده
79 آقاي دکتر احمد محمدی پور
80 خانم دکتر سکینه محمدیان
81 آقاي دکتر محمدرضا محمدی
82 دکتر عبدالوهاب مرادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
83 خانم دکتر بهنوش مرتضوی
84 آقاي عبدالجلال مرجانی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
85 آقاي دکتر محمد مهدی مطهری
86 آقاي دکتر محمدرضا مطیع
87 خانم مستانه مقتدری
88 آقاي دکتر مهدی مقربی
89 آقاي مرتضی مقصودلو
90 آقاي دکتر نادر منصورسمائی | توصيف مختصر | آشنايي با زبان
91 آقاي دکتر آزادرضا منصوریان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
92 آقاي دکتر محمد موجرلو
93 دكتر نرگس بیگم میربهبهانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده
94 آقاي دکتر بابک میرسلطانی
95 آقاي دکتر فرهاد نادعلی
96 آقاي دکتر محسن نوری شیرازی
97 آقاي دکتر باقر نیکیار
98 آقاي غلامرضا وقاری
99 خانم دکتر شرابه هزارخوانی
:: دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي:
100 آقاي حمید آسایش | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
101 خانم نرجس سادات برقعی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
102 خانم آسیه سادات بنی عقیل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
103 خانم دکتر اکرم ثناگو | كارگاه‌هاي تدريس شده
104 خانم کتایون جلالی آریا | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
105 دكتر لیلا مسهتی جویباری
106 خانم حمیرا خدام | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
107 خانم الهام خوری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
108 آقاي قنبر روحی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
109 آقاي علیرضا شریعتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
110 خانم طیبه ضیائی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
111 آقاي علی عباسی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
112 آقاي علی اکبر عبداللهی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
113 آقاي جمشید فرجی | سوابق تحصيلي
114 خانم شهره کلاگری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
115 آقاي غلامرضا محمودی شن | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
116 خانم مهناز مدانلو | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
117 خانم فخری میرکریمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
118 خانم خدیجه یزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
:: دانشكده پيراپزشكي و بهداشت
دانشكده پيراپزشكي و بهداشت:
119 خانم فوزیه بخشا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | معرف‌ها
120 آقاي ناصر بهنام پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
121 آقاي سید یعقوب جعفری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
122 آقاي دکتر حمیدرضا جوشقانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
123 آقاي جواد خادمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
124 آقاي یوسف دادبان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
125 آقاي هادی رحیم زاده برزکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده
126 آقاي علی ظفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها
127 آقاي مهدی کارگر | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
128 آقاي دکتر کاظم کاظم نژاد تبریزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
129 آقاي خدابردی کلوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
130 آقاي قربان محمد کوچکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده
131 آقاي فرامرز کوهسار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده
132 آقاي مرتضی منصوریان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز
133 آقاي محمد هادی مهدی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
:: معاونت آموزشی
معاونت آموزشی:
134 آقاي محمدتقی بادله
135 آقاي مسلم حسام | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
136 آقاي سید رسول حسینی کوهستانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده
137 آقاي دکتر غلامعلی زارع | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
138 آقاي محمدرضا قنبری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
139 آقاي دکتر محمدرضا یوسفی | سوابق تحصيلي
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
140 خانم معصومه اژدری
141 drhonarvar drhonarvar | توصيف مختصر
142 drshirafkan drshirafkan
143 mrvaghari mrvaghari
Health and Biomedical Information System
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 65 queries by YEKTAWEB 4256