بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله- بخش قلب
پمفلت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/22 | 

پمفلت

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله:
http://goums.ac.ir/find.php?item=88.13648.29694.fa
برگشت به اصل مطلب