بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- مشور حقوق بیمار
منشور حقوق بیماران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.9945.17664.fa
برگشت به اصل مطلب