بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- مسئول امور مالی
مسئول واحد مالی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
مسئول واحد مالی : جناب آقای داریوش پورقاز
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.9169.43622.fa
برگشت به اصل مطلب