بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- مسئول واحد تغذیه
مسئول واحد تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
مسئول واحد تغذیه : جناب آقای مهندس نورعلی نژاد
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.9168.43621.fa
برگشت به اصل مطلب