بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت
مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 |  نویسنده: محمد کمال وند | 

مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت : جناب آقای عبدالجبار مختومی

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.9162.14767.fa
برگشت به اصل مطلب