بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- قراردادها
قرردادهای سال 1397

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
درصدسهم بیمار
بخیه ؛ گچ گیری واتاق عمل
درصدسهم بیمار
سرپائی اورژانس
درصدسهم بیمار
بستری
نوع بیمه درصدسهم بیمار
بخیه ؛گچ گیری واتاق عمل
درصدسهم بیمار
سرپائی اورژانس
درصدسهم بیمار
بستری
نوع بیمه
30 30 0 بانک ملی شاغل 15 6 6 خویش فرما(ایرانیان)
10 10 0 بانک ملی بازنشسته 15 3 3 روستائی بانظام ارجاع
30 30 10 بیمه البرز 15 6 6 روستائی بدون نظام ارجاع
0 0 0 بانک کشاورزی 15 6 6 کارمندی
20 20 0 بانک صادرات بامعرفینامه(دفترچه) 15 6 6 حمایتی وسایراقشار
0 0 0 بیمه ایران(دفترچه)
همکارسازمان وخانواده
15 6 6 همگانی
30 30 0 بیمه ایران (دفترچه) (وزارت نیرو؛بنادروکشتیرانی؛آبفا؛بانک صادرات) 15
(فقطبرای خدمات دیالیز رایگان)
6 6 خدمات درمانی خاص
0 0 0 تامین اجتماعی فوتی مشاغل آزاد
0 0 0 تصادفی-کروکی-صورتچلسه نیروی انتظامی 15 6 6 تامین اجتماعی عادی
بانک سپه 15 6 5 تامین اجتماعی مستمربگیر
15 6 6 تامین اجتماعی مستمربگیر
دارای بیمه مکمل
0 0 0 تامین اجتماعی وصل به دستگاه بنت
15 6 5 تامین اجتماعی همکارسازمان
0 0 0 تامین اجتماعی خاص
0 0 0 تامین اجتماعی فوتی
بیمه های مکمل طرف قرارداد 0 6 5 کمیته امداد امام خمینی (ره)
10
(فقط داروخانه 3%)
6 0 نیروی مسلح
آتیه سازان حافظ 10 6 0 نیروی مسلح وظیفه
معلم 0 0 0 نیروی مسلح خاص
البرز 0 0 0 نیوی مسلح جانبازان
وعائله جانبازان
بیمه دانا 30 20 20 صداوسیما-بازنشسته
بیمه ایران با معرفی نامه 10 10 10 صداوسیما- شاغل
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.15342.35090.fa
برگشت به اصل مطلب