بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- واحد حقوق گیرنده خدمت
مسئول واحد گیرنده خدمت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۶ | 
مسئول حقوق گیرندگان خدمت: سرکار خانم سولما ایری

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12988.41706.fa
برگشت به اصل مطلب