بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- بهداشت محیط
مسئول بهداشت محیط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
مسئول بهداشت محیط : جناب آقای مهندس قرنجیک
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12985.43624.fa
برگشت به اصل مطلب