بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- بخش PCCU
مسئول بخش PCCU

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
مسئول بخش PCCU :  سرکار خانم شادکام

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12959.43616.fa
برگشت به اصل مطلب