بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- بخش اتاق عمل
مسئول بخش اتاق عمل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
مسئول بخش اتاق عمل : جناب آقای ستار حبیبی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12958.43618.fa
برگشت به اصل مطلب