بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- واحد تجهیزات پزشکی
کارشناس تجهیزات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/23 | 
کارشناس تجهیزات پزشکی : جناب آقای مهندس ایزددوست 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12947.43346.fa
برگشت به اصل مطلب