بیمارستان شهداء گنبد کاووس- صفحه اصلی
جلسه ریاست با مسئولین بخشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهداء گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=84.5840.19154.fa
برگشت به اصل مطلب