بیمارستان آل جلیل آق قلا- تحقیق و پژوهش
تحقیقات و پژوهش های انجام شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۱۸ | 
برخی از تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط این مرکز عبارتند از:
تاثیر مداخلات آموزشی بر گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی
تاثیر استاندارد مراقبت مدیریت شده بر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی پیش از اعمال جراحی
میزان بروز مواجهه با وسایل نوک تیز آلوده و ترشحات بیماران
تاثیر آموزش اصول گزارش نویسی بر کیفیت ثبت گزارش های پرستاری
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان آل جلیل آق قلا:
http://goums.ac.ir/find.php?item=83.6515.17154.fa
برگشت به اصل مطلب