بیمارستان شهید مطهری گنبد- اخبار بیمارستان
مانور بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE     AWT IMAGE


AWT IMAGE       AWT IMAGE

AWT IMAGE       AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید مطهری گنبد:
http://goums.ac.ir/find.php?item=79.6241.21647.fa
برگشت به اصل مطلب