بیمارستان شهید مطهری گنبد- اخبار بیمارستان
پمفلت راهنمای نوروزی:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | 

 در این پمفلت بمنظور آشنایی بیشتر مسافرین نوروزی با ارائه خدماتی که در این مرکز ارائه میگرددوچگونگی پذیرش وترخیص بیماران وتوصیه های بمنظور کمک به مصدومین توضیحاتی مطرح گردیده است با توجه به آمار مصدومین سنوات ماضی بمنظور تسهیلات و رضایتمندی مسافرین نوروزی با هماهنگی ستاد اسکان نوروزی آموزش وپرورش هماهنگی بعمل آمد وبا ارائه معرفی نامه توسط سوپروایزر بیمارستان در نزدیکترین مکان جهت اسکان در اختیار مصدومین مسافرین نوروزی قرار می گیرد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید مطهری گنبد:
http://goums.ac.ir/find.php?item=79.6241.12486.fa
برگشت به اصل مطلب