بیمارستان شهید مطهری گنبد- مدیر خدمات
مدیر خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسعود قاسمی
سمت: مدیر خدمات

سوابق مدیریتی:
۲ سال نیروی شرکتی در واحد بیمه گری بیمارستان شهید مطهری گنبد
۸ سال مسئول ترخیص بیمارستان شهید مطهری گنبد 
۱۲ سال مسئول بیمه گری و درآمد بیمارستان شهید مطهری گنبد 
از سال 95  تا کنون مسئول خدمات بیمارستان شهید مطهری گنبد 
تلفن و فکس مستقیم: ۰۱۷-۳۳۵۵۵۵۲۸
شماره داخلی: ۲۸۲

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید مطهری گنبد:
http://goums.ac.ir/find.php?item=79.18423.45582.fa
برگشت به اصل مطلب