مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی- گروه نورولوژی
معرفی اعضاء گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   

معرفی گروه نورولوژی

  

مدیر گروه   :  دکتر محمد حسن نعیمی طبیعی (CV)


معرفی اعضای بخش آموزشی نورولوژی

 

 


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=78.7416.0.fa
برگشت به اصل مطلب