مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی- ریاست
معرفی ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

معرفی ریاست

   نام و نام خانوادگی :   دکتر تقی امیریانی

   رشته و مقطع تحصیلی :    فوق تخصص گوارش

    سوابق اجرائی:

     پست الکترونیک :   sayad@goums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=78.5998.0.fa
برگشت به اصل مطلب