مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی- ریاست
معرفی ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

معرفی ریاست

AWT IMAGE

   

   نام و نام خانوادگی :   دکتر سعید امیر خانلو

   رشته و مقطع تحصیلی :    فوق تخصص نفرولوژی

    سوابق اجرائی:  معاونت آموزشی بیمارستان - مسئول آموزش گروه داخلی

     پست الکترونیک :   sayad@goums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=78.5998.0.fa
برگشت به اصل مطلب