پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کارگاه آسکی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 

این کارگاه در راستای توانمند سازی دانشجویان و ارتقاء کیفیت آموزشی و با هدف آشنایی دانشجویان با شیوه های جدید ارزشیابی، کارگاه OSCE از طرف انجمن علمی پرستاری در تاریخ 19 شهریور 1395 در اتاق کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی با حضور سرکارخانم دکترسبزی برای دانشجویان پرستاری ترم7جهت آمادگی  آنها  برای  ورود به عرصه  برگزار گردید.  در این کارگاه حدود 24 نفر از دانشجویان علی رغم تعطیلات بین ترم شرکت و حضور فعال داشته اند و ارزیابی پایان برنامه رضایت خود را اعلام نمودند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.33734.fa
برگشت به اصل مطلب