دانشکده بهداشت- امکانات آموزشی گروه
امکانات آموزشی گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1-آزمایشگاه آب و فاضلاب
2- آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی محیط
3- کارگاه تاسیسات آب و فاضلاب
5-کارگاه نقشه کشی
6- اتاق پایلوت


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=69.4249.3249.fa
برگشت به اصل مطلب