دانشکده بهداشت- اعضای شورای EDO
اعضای شورای EDO

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/24 | 

اعضای شورای EDO

  نام و نام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  سمت

دکتر سید کمال میرکریمی دکترای آموزش بهداشت مسوول EDO دانشکده و عضو شورا

دکتر محمد هادی مهدی نژاد

دکترای بهداشت محیط

  معاون آموزشی دانشکده بهداشت و عضو شورا

دکتر مهدی صادقی

 دکتری بهداشت محیط

  عضو گروه بهداشت محیط و عضو شورا

دکتر عبدالرحمن چرکزی

دکتری آموزش بهداشت

 عضو گروه بهداشت عمومی و عضو شورا

دکتر امراله شریفی دکترای علوم تغذیه عضو گروه تغذیه و عضو شورا
فریبا بیکی

فوق لیسانس

  کارشناس EDO

آئین نامه شرح وظایف مراکزودفاتر مطالعات وتوسعه آموزش

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=69.14941.33374.fa
برگشت به اصل مطلب